Det behövs samarbete mellan offentliga aktörer och näringsliv, akademi och civilsamhälle. Samarbete behövs för att tekniska lösningar ska bidra till en hållbar utveckling, och för att kunna använda befintlig teknik på nya sätt.

Samarbete ger gemensam kunskap. Samarbete och samverkan kan skapa förståelse, underlätta lärande och leda till förändring.

Komet arbetar med att analysera de utmaningar offentlig förvaltning ställs inför till följd av den snabba teknikutvecklingen. Vi tar fram kunskapshöjande underlag i form av rapporter och informationsblad. Dessutom  bjuder Komet in till samtal inom offentlig förvaltning, i syfte att belysa olika aktörers roll för ansvarsfull teknikutveckling.

Komets nyheter och inlägg

Tips om intressant information från andra