Teknikutveckling medför nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Dessa passar inte alltid in i gällande regelverk och kan ofta sakna en tydlig hemvist i befintliga ansvars- och organisationsstrukturer. Därför behövs insatser som underlättar för både myndigheter och innovatörer att tolka och tillämpa regelverk samtidigt som det kan finnas behov av att revidera regelverk eller ta fram nya.

Komet arbetar med att analysera möjliga arbetssätt som tydliggör och effektiviserar arbetet med regelutveckling. Därutöver pågår arbete med att identifiera problem inom regelverk samt vid behov utarbeta förslag till författningsändringar.  Komet tar del av andra länders arbete och sprider svenska erfarenheter internationellt. Samarbete och omvärldsbevakning är viktiga delar av Komets internationella arbete med innovation och regelverk.

Komets nyheter, inlägg och förslag

Tips om intressant information från andra