Nya tekniska lösningar eller användandet av befintlig teknik på nya sätt kan bidra till att lösa flera av de problem som samhället står inför. För att möta dessa utmaningar behövs arbetssätt som främjar kunskapsöverföring och tvärsektoriell samverkan mellan såväl offentliga som privata aktörer. Att arbeta med försök i verkliga miljöer är ett sådant arbetssätt.

Med försök avses i detta sammanhang att testa en ny lösning eller ett nytt regelverk i verklig miljö och under kontrollerade former.

Komet undersöker behov av och möjligheter med nya arbetssätt, där det är möjligt att göra försök. Det gäller särskilt situationer när det behövs undantag från befintliga regelverk. Komet tar del av andra länders arbete med försök och sprider även svenska erfarenheter internationellt. Samarbete och omvärldsbevakning är viktiga delar av Komets internationella arbete med försök.

Komets publikationer