Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Klimatförändringarna innebär en stor samhällsutmaning där innovativa lösningar och ny teknik har avgörande potential att bidra till effektivare resursanvändning och minskade utsläpp av  växthusgaser. Det kan handla om att introducera, testa och möjliggöra nya lösningar inom exempelvis mobilitet, industriella processer, cirkulära kretslopp eller energiförsörjning.

Under de två första åren har Komet fokuserat på uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system. Från 2021 breddas arbetet för att tydligare inkludera klimatutmaningen. Arbetet sker inom fokusområdet för klimatomställning.

Utvecklingen inom området sker ofta i samverkan mellan aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och det civila samhället. Komet arbetar i samverkan med flera av dessa. En viktig del i arbetet är att bygga vidare på underlag från regeringens strategiska samverkansprogram för näringslivets klimatomställning.

Komets nyheter och inlägg