Teknikutvecklingen har potential att föra med sig lösningar på ett antal globala samhällsutmaningar som klimat och miljö, hälsa och digital transformation. Samtidigt uppstår viktiga frågeställningar som behöver omhändertas.

Ansvarsfull teknikutveckling innebär att ett etiskt förhållningsätt tillämpas vid utveckling, användning och spridning av ny teknik. Det innebär även en medvetenhet om att teknikutveckling ska bidra såväl till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle som till stärkt konkurrenskraft. De utmaningar teknikutvecklingen för med sig måste adresseras öppet och aktivt.

Komet arbetar bland annat med att lyfta frågor och stimulera dialog om teknikutveckling och dess påverkan i samhället. För att bidra med konkret och praktiskt stöd för ansvarsfull teknikutveckling har Komet tagit fram ett verktyg för självutvärdering. Komet bevakar också internationellt arbete inom området och gör insatser för att höja kunskapen och sprida goda exempel.

En etisk diskussion behövs vid utveckling och användning av ny teknik

Komet ska bidra till inkluderande, tryggt och säkert nyttjande av ny teknik. Etiken lägger basen till allt arbete inom kommittén. Exempel på etiska frågeställningar är avvägningen mellan individens rätt till integritet och möjligheterna att utveckla en verksamhet med data från individen aggregerat på en kollektiv nivå. Ett annat exempel är otydlighet i ansvar då beslut flyttas från individer till autonoma system.

Komet arbetar för att teknikutveckling ska gå hand i hand med en etisk och humanistisk diskussion.

Verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling (svensk version)

Tool for guided self-assessment of responsible tech (international version)

Komets nyheter och inlägg

Tips om intressant information från andra