Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) ska bidra till att skapa goda förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och en hållbar utveckling och spridning av ny teknik. Vi har i uppgift att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag till regeringen. I arbetet ingår också att sprida kunskap i frågor som berör uppdraget samt att främja dialog och samverkan med nationella och internationella aktörer.

Vårt arbete bedrivs i fyra arbetsspår:

Vi ska verka för att samhället på bästa sätt tar tillvara de möjligheter som ges med ny teknik och innovation samt bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet ska ta utgå från prioriteringar och resultat från regeringens strategiska samverkansprogram.

I arbetet fokuserar vi på sektorsövergripande och policyutvecklande initiativ där nya tekniska lösningar kan bidra till digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Dessa områden utgör våra fokusområden och inkluderar även de i direktivet utpekade tillämpningsområdena precisionsmedicin, uppkopplad industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system.

En av våra viktigaste uppgifter är att lämna policyutvecklande förslag till regeringen.

Ansvarsfull teknikutveckling

Ansvarsfull teknikutveckling innebär att ett etiskt förhållningsätt tillämpas vid utveckling, användning och spridning av ny teknik. Det innebär även en medvetenhet om att teknikutveckling ska bidra såväl till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle som till stärkt konkurrenskraft. De utmaningar teknikutvecklingen för med sig måste adresseras öppet och aktivt.

Vi arbetar med att:

 • Lyfta frågor och stimulera dialog om teknikutveckling och dess påverkan i samhället.
 • Utveckla verktyg till stöd för att arbeta i enlighet med ansvarsfull teknikutveckling.
 • Bevaka internationellt arbete för en ansvarsfull teknikutveckling för att höja kunskapen och sprida goda exempel.

Till hjälp för den som utvecklar nya tekniska lösningar eller vill använda teknik på nya sätt arbetar vi under hösten 2020 bland annat med att ta fram ett verktyg för ansvarsfull teknikutveckling. Avsikten är att den som använder verktyget ska få stöd i arbetet genom att uppmärksamma, reflektera och agera utifrån etiska värden och hållbarhet.

Vi har även undersökt synen på teknikutveckling inom offentlig sektor och ställt frågor om etik och målkonflikter. Undersökningen visar att mer än hälften av de som svarat ser etiska utmaningar kopplade till teknikutvecklingen. Det är därför särskilt intressant att läsa att liknande frågor väcks inom industrin. Här kan du läsa mer om hur etik utgör en bas för vårt arbete.

Några av våra publikationer inom ansvarsfull teknikutveckling:

På sidan för publikationer hittar du Komets samtliga publikationer.

Regelverk och innovation

Teknikutveckling medför nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Dessa passar inte alltid in i gällande regelverk och kan ofta sakna en tydlig hemvist i befintliga ansvars- och organisationsstrukturer. Därför behövs insatser som underlättar för både myndigheter och innovatörer att tolka och tillämpa regelverk samtidigt som det kan finnas behov av att revidera regelverk eller ta fram nya.

Vi arbetar med att:

 • Analysera och identifiera problem inom regelverk med koppling till teknikutveckling och utarbetar vid behov förslag till författningsändringar.
 • Analysera behov av nya funktioner eller arbetssätt inom offentlig förvaltning för att mer stegvis utveckling av regelverk.
 • Samla in och sprida kunskap om andra länders arbete med regelverk och innovation.

Till exempel inledde vi under våren 2020 ett försök. Inom ramen för försöket prövar vi ett nytt arbetssätt för att fånga upp och hantera regelhinder som upplevs av de som har en ny teknisk lösning eller vill använda befintlig teknik på nya sätt. Projektet har två syften; dels att hantera konkreta och reella regelhinder, dels att testa ett interaktivt och stegvist arbetssätt inom statlig förvaltning. Resultaten av försökets första insamlande del finns publicerade i rapporten Regelhinder inom teknik – Insamling våren 2020.

Samverkande förvaltning

Samarbete mellan offentliga aktörer och näringsliv, akademi och civilsamhälle behövs för att nya tekniska lösningar, och användning av befintlig teknik på nya sätt, ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Ett ökat samarbete möjliggör gemensam kunskap och förändring, med syfte att säkerställa både trygghet och nytta. Bred samverkan skapar förståelse, underlättar lärande via försök och kan leda till förändring. I bred samverkan inkluderar vi offentliga aktörer, näringsliv, akademi, civilsamhälle och medborgare.

Vi arbetar med att:

 • Analysera utmaningar för offentlig förvaltning till följd av den snabba teknikutvecklingen.
 • Ta fram kunskapshöjande underlag i form av rapporter och informationsblad.
 • Bidra till samtal inom offentlig förvaltning i syfte att belysa olika aktörers roll för ansvarsfull teknikutveckling.

Möjliggöra försök

Nya tekniska lösningar eller användandet av befintlig teknik på nya sätt kan bidra till att lösa flera av de problem som samhället står inför. För att möta dessa utmaningar behövs arbetssätt som främjar kunskapsöverföring och tvärsektoriell samverkan mellan såväl offentliga som privata aktörer. Att arbeta med försök i verkliga miljöer är ett sådant arbetssätt.

Med försök avses i detta sammanhang att testa en ny lösning eller ett nytt regelverk i verklig miljö och under kontrollerade former.

Vi arbetar med att

 • Undersöka behov av och möjligheter med att tillämpa nya arbetssätt för att möjliggöra försök i de fall undantag från befintliga regelverk behövs.
 • Lära av andra länders arbete med försök inriktade på regelverk  i samband med utveckling och användning av nya tekniska lösningar samt sprida kunskap om sådana initiativ.
 • Stärka kunskapen inom offentlig sektor om hur försök som arbetsmetod kan användas i samband med utveckling av regelverk.
 • Bidra till att utveckla metodstöd, till exempel för att planera, genomföra och följa upp försök.