Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) ska bidra till att skapa goda förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och en hållbar utveckling och spridning av ny teknik. Vi har i uppgift att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag till regeringen. I arbetet ingår också att sprida kunskap i frågor som berör uppdraget samt att främja dialog och samverkan med nationella och internationella aktörer.

Vårt arbete bedrivs i fyra arbetsspår:

Vi ska verka för att samhället på bästa sätt tar tillvara de möjligheter som ges med ny teknik och innovation samt bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet ska utgå från prioriteringar och resultat från regeringens strategiska samverkansprogram.

I arbetet fokuserar vi på sektorsövergripande och policyutvecklande initiativ där nya tekniska lösningar kan bidra till digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Dessa områden utgör våra fokusområden.

En av våra viktigaste uppgifter är att lämna policyutvecklande förslag till regeringen.

Komets arbetsspår och fokusområden