Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) ska göra det möjligt för Sverige att vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier.

Teknikutvecklingen accelererar och får allt större påverkan på samhälle och medborgare. Komet ska verka för att Sverige fortsätter vara ett ansvarsfullt, konkurrenskraftigt och teknikvänligt land.

Kommittén ska stärka regeringens förmåga att hantera komplexa och sektorsövergripande frågeställningar som har sin grund i den snabba teknikutvecklingen. Vi ska bidra till ökat och brett samarbete kring teknikutvecklingens utmaningar, sprida kunskap och bygga förmåga. Vår ambition är att tillsammans med myndigheter och andra initiativ bidra till att det skapas fler goda exempel som kan få positiva spridningseffekter i samhället.

Kommittédirektiv
Kommittén verkar för samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier.

Läs hela kommittédirektivet på regeringens webbplats

Sverige behöver arbeta mer proaktivt med möjligheter och utmaningar teknikutvecklingen för med sig. Komet ska löpande lämna förslag till regeringen på nya insatser, lagar och regler för att säkerställa en positiv utveckling. Vi ska fokusera på tvärsektoriella frågor och främja policyutveckling som bidrar till att skapa goda förutsättningar för konkurrenskraft och en trygg samhällsutveckling. Sverige behöver på ett effektivt och säkert sätt kunna använda nya lösningar, produkter och tjänster i samhället. Komet kommer lägga särskild vikt på frågor där rådande regelverk, arbetssätt och riktlinjer, eller avsaknad av sådana, hindrar eller hämmar ansvarsfull utveckling och innovation.

Inom ramen för vårt uppdrag ska vi bidra till:

  • Att teknikutveckling går hand i hand med en etisk och humanistisk diskussion. De utmaningar teknikutvecklingen för med sig måste adresseras öppet och aktivt.
  • Diskussion och förslag om hur nya arbetssätt för policyutveckling kan bidra till att teknik och regelverk utvecklas jämsides. När utvecklingen inom flera områden går fort, och när framtiden är oklar, måste även utveckling av lagar och regler ske mer iterativt och i samverkan.
  • Att ge offentlig sektor tydliga mandat, användbara verktyg och adekvat stöd i att vara aktiva i den breda samverkan som är nödvändig.
  • Möjliggöra försök –under kontrollerade former och i begränsad skala –som ett sätt till lärande och en viktig del i att successivt hantera utvecklingen.

Vi tror att det är centralt att ingjuta mod i offentlig förvaltning att vara delaktiga och bejaka en framtidsinriktad, ansvarsfull och trygg utveckling. När utvecklingen är så svår att förutse måste vi pröva oss fram och allt eftersom lära oss vad som fungerar och inte fungerar, vad vi vill och inte vill.

Sverige ska fortsätta vara ett utvecklingsorienterat och teknikvänligt land. Den tekniska utvecklingen är ofta global till sin natur. Komet ska bidra till att Sverige fortsätter att vara ett ledande land och positivt bidrar till en hållbar och trygg global utveckling.