Industrin är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och skapar jobb som har stor betydelse för Sverige och för den gemensamma välfärden.

Omkring en miljon svenskar arbetar i industrin och i den industrinära tjänstesektorn. Industrin och den industrinära tjänstesektorn står tillsammans för en femtedel av Sveriges BNP och nära fyra femtedelar av det samlade exportvärdet.

Dagens accelererande teknikutveckilng brukar kallas för den fjärde industriella revolutionen. Den möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att möta kunder och förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i Sverige. Dessutom är nya hållbara material och avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, och giftfri produktion.

Kommitténs arbete med uppkopplad industri knyter an till regeringens strategiska samverkansprogram

Den 25 juli 2019 inrättade regeringen  fyra strategiska samverkansprogram för perioden 2019-2022. Samverkansprogrammen ska stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering. Syftet är att kraftsamla för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft och samtidigt möta de stora samhällsutmaningarna.

Föregående samverkansprogram innehöll fem områden, däribland programmet för Uppkopplad industri och nya material. Det programmet syftade till att påskynda arbetet med att digitalisera svensk industri och säkerställa att vi bättre tar vara vårt kunnande och vårt världsledande kunnande kring material.

Kommitténs arbete ska i huvudsak ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens nuvarande och föregående samverkansprogram.