Industrin är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och skapar jobb som har stor betydelse för Sverige och för den gemensamma välfärden. Omkring en miljon svenskar arbetar i industrin och i den industrinära tjänstesektorn.

Även sett till hela den svenska ekonomin är industrin mycket betydelsefull. Industrin och den industrinära tjänstesektorn står tillsammans för en femtedel av Sveriges BNP och 77 procent av det samlade exportvärdet. Nu står industrin inför nya omvandlingskrav, framförallt drivet av digitalisering och grön omställning, som också för med sig stor potential till ökad konkurrenskraft.

Den fjärde industriella revolutionen möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i Sverige. Dessutom är nya hållbara material och avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, och giftfri produktion.

Kommitténs arbete med uppkopplad industri knyter an till regeringens strategiska samverkansprogram och nyindustrialiseringsstrategi

Den 1 juni 2016 inrättade regeringen fem strategiska samverkansprogram som syftar till att förstärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Dessa samverkansprogram med näringslivet ska byggas vidare nuvarande mandatperiod, vilket framgår av den sakpolitiska överenskommelse som träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kommitténs arbete ska i huvudsak ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens fem samverkansprogram, däribland programmet för Uppkopplad industri och nya material som syftar till att påskynda arbetet med att digitalisera svensk industri och säkerställa att vi bättre tar vara vårt kunnande och vårt världsledande kunnande kring material.

Samverkansprogrammet för Uppkopplad industri och nya material knyter nära an till den nyindustrialiseringsstrategi regeringen beslutade om under 2016.