En etisk diskussion behövs vid teknikutveckling 

Teknikutvecklingen har potential att föra med sig lösningar på ett antal globala samhällsutmaningar som klimat och miljö, hälsa och digital transformation. Samtidigt uppstår viktiga frågeställningar, bland annat etiska, som behöver omhändertas.

Kommittén ska lyfta målkonflikter och stärka regeringens förmåga att hantera komplexa och sektorsövergripande frågeställningar som kommer av den snabba teknikutvecklingen. Komet ska bidra till ett inkluderande, tryggt och säkert nyttjande av nya teknologier i samhället. Etiken lägger basen till allt arbete inom kommittén.

Flera etiska frågeställningar kan komma att aktualiseras inom kommittén arbete. Ett exempel är avvägningen mellan individens rätt till integritet och möjligheterna att utveckla en verksamhet med data från individen aggregerat på en kollektiv nivå. Ett annat exempel är otydlighet i ansvar då beslut flyttas från individer till autonoma system.

Komet kommer att arbeta för att teknikutveckling ska gå hand i hand med en etisk och humanistisk diskussion. De utmaningar teknikutvecklingen för med sig måste adresseras öppet och aktivt.

Relaterade länkar

Några aktiviteter inom Komet med anknytning till etik:

  • Kommentar till riktlinjer om ansvarsfull innovation från EU-projekt. Länk
  • Kommentar till kartläggning av riktlinjer för etik inom AI. Länk
  • Öppet samtal om integritet. Länk (webbfilm), länk (sammanfattning)
  • Öppet samtal om personliga drivkrafter. Länk (webbfilm)

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
SMER är rådgivande till regeringen och har i uppgift att belysa medicin-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

CODEX
CODEX är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Uppsala universitet som samlar regler och riktlinjer inom forskningsområdet.