Tillgång till säkra, effektiva och miljövänliga transporter är avgörande för Sveriges fortsatta ekonomiska utveckling och välstånd.

Utveckling och användning av ny teknik inom transportsektorn är angelägen utifrån klimatutmaningen samt trängsel och luftproblematik i stora städer. Samhället behöver tillgång till transporter och mobila tjänster för att förflytta varor eller människor. Utvecklingen drivs mot ett ökat fokus på mobilitetstjänster som är digitala, automatiserade och elektrifierade.

En policyutveckling måste ske parallellt med den tekniska utvecklingen. Det innebär att regelverk, riktlinjer och standarder behöver utvecklas för att möjliggöra införande av nya produkter och tjänster samtidigt som de styr mot önskad samhällsnytta.

Den 25 juli 2019 inrättade regeringen fyra strategiska samverkansprogram för perioden 2019-2022. Samverkansprogrammen ska stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft och samtidigt möta de stora samhällsutmaningarna.

Komets arbete på transportområdet tar hand om prioriteringar och resultat från regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning.