Teknik & regler – problem och kunskap

Komet har analyserat regelarbete i en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare, för att stimulera tankar och idéer om mer dynamisk och hållbar regelutveckling.

Frågeställningen är central för såväl demokrati som konkurrenskraft

En väl underbyggd problembild utgör en grund för att se utvecklingsmöjligheter och i framtiden kunna föreslå förändringar. Först behöver dock bakomliggande orsaker till problemen analyseras. Denna rapport bidrar med kunskap och problembild för gemensam förståelse kring pågående utveckling och är en utgångspunkt för fortsatt arbete med möjliga förändringar. Frågan berör offentlig sektor och näringsliv, men också enskilda personer.

Arbetssättet är centralt

Teknikutveckling ger nya produkter, tjänster och affärsmodeller som inte alltid passar in i gällande regelverk. Därför kan det behövas insatser för att underlätta tolkning och tillämpning av regelverken. Men det kan också finnas behov av nya, förändrande, regler. I båda fallen är själva arbetssättet för regelarbetet centralt. Komet har undersökt arbetssätt som tydliggör och effektiviserar arbete med regelutveckling, i ljuset av den snabba teknikutvecklingen.

Internationell utblick, problembild och intervjustudier

Rapporten beskriver hur arbetet med regler, respektive teknikutveckling, går till i Sverige och internationellt. Den ger också en samlad problembild och beskriver ett tjugotal delproblem som försvårar arbetet med att få teknik och regelutveckling att gå i takt. Därpå redovisas två helt nya intervjustudier – dels om erfarenheter av arbetet med samtliga steg i regelgivning, dels en fördjupning om konsekvensanalys. Slutligen ges en översikt av upplevda regelhinder i samband med teknikutveckling.

Förändring börjar med förståelse

Komet vill bidra till att ge en både bred och nyanserad bild om regelarbete i en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare. Komet tror att rapporten kan bidra till tankar, idéer och diskussioner om mer dynamisk och hållbar regelutveckling. Vi behöver gemensamma samtal för att förstå, försöka och på sikt kunna förändra!

Rapportens innehåll
 1. Undersökning av arbetssätt för regelutveckling
 2. Nuläge – teknikutveckling påverkas av regler

  Vad är regler?
  Vad är teknikutveckling?
  Internationell utblick

 3. Problembild

  Fem problem och 22 delproblem
  Översikt av de fem problemen
  Fördjupad beskrivning av de 22 delproblemen

 4. Kunskapsunderlag – arbete med lag, förordning och föreskrift

  Den samlade bilden av resultaten från intervjuerna
  Fördjupad analys av resultaten
  Erfarenheter av att arbeta med lagar
  – Att identifiera behov
  – Prioritering av behov
  – Att tillsätta en utredning
  – Utredning inom Regeringskansliet eller myndighet
  – Utredningar inom kommittéväsendet
  – Redovisning av utredningsförslag
  – Remittering av utredningsförslag
  – Beredning av utredningsförslag
  – Lagrådsremiss och proposition
  – Utskottsarbete och riksdagsbeslut
  Erfarenheter av att arbeta med förordningar
  Arbete med föreskrifter
  Övergripande erfarenheter

 5. Kunskapsunderlag – arbete med konsekvensutredningar

  Strukturerade samtal för insamling av erfarenheter
  Syfte och författningskrav som styr arbetet
  Kompetensbehov och stöd
  Genomförande och granskning

 6. Kunskapsunderlag – upplevda regelhinder

  Komet har undersökt både generella och specifika hinder
  En utmaning att regelverk för teknik upplevs som oklara
  Tekniken utvecklas snabbare än regelverken
  Regelverk upplevs hindra försöksverksamhet
  Några regelområden upplevs som särskilt utmanande
  Metodik för att samla in data