Teknik och regelutveckling i takt – policyinitiativ i elva länder

För att stimulera tankar och få idéer om hur regelutvecklingen i Sverige kan bli mer dynamisk och hållbar har Komets kansli inhämtat och sammanställt information om hur regeringar och regelgivare i ett urval av länder hanterar regelutvecklingen i en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare.
Sammanställningen presenteras i rapporten Teknik och regelutveckling i takt – policyinitiativ i elva länder, Komet beskriver 2021:11

Länk till rapporten

Att lagstiftningsprocessen pressas av dagens snabba teknikutveckling och pågående samhällsförändringar är inte något som gäller bara i Sverige. Runt om i världen förs diskussioner om behovet av att förändra formerna för regelgivning i syfte att kunna främja teknisk innovation så att vi kan möta de stora utmaningar som vi står inför, till exempel klimatförändringar och pandemier, och för att alla individer, företag och hela samhällen ska kunna dra nytta av de tekniska framstegen.

Den gjorda utblicken visar att beslutsfattare på centrala och lokala nivåer i flera länder vidtar mer eller mindre liknande åtgärder för att främja innovation och användning av nya tekniska lösningar, bland annat för att öka näringslivets konkurrenskraft. På många håll tas dessutom initiativ i syfte att få regelgivningen att i behovshänseende överens­stämma och hålla mer jämna steg med teknikutvecklingen.

Exempel på pågående eller genomförda åtgärder samt ändrade förhållningssätt är systematisk uppföljning av regelverk, möjliggörande av försöksverksamhet, olika former av samråds­förfaranden, samt att regelutvecklingsarbetet är iterativt och går parallellt med teknik­utvecklingen. Iterativt regelutvecklingsarbete görs bland annat genom användning av mjuk reglering (en. soft law), till exempel vägledningar eller standarder, för att i nästa steg – när tekniken nått större mognad – kodifiera ändamålsenliga regler i lag.

Komet ser gärna att rapporten bidrar till fortsatta diskussioner. Vi behöver gemensamma samtal för att förstå, försöka och på sikt kunna förändra samhället i mer trygg och hållbar riktning.

Teknik och regelutveckling i takt – policyinitiativ i elva länder, Komet beskriver 2021:11 (52 sidor). Länk till rapporten

Komet vill rikta ett varmt tack till innovations- och forskningsråden i utlandet och övriga inblandade med­arbetare vid Sveriges ambassader i Australien, Brasilien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Nya Zeeland, Sydkorea, Tyskland och USA, vilka har lämnat värdefulla bidrag till vårt arbete med rapporten.

Rapporten utgör en del i Komets arbetsprojekt Teknik och regelutveckling i takt, som är inriktat på arbetssätt som tydliggör och effektiviserar arbete med regelutveckling i ljuset av den snabba teknikutvecklingen. Läs mer om projektet – länk.