Så funkar det! Om lagar och regler

Med denna rapport vill Komet bidra till att höja kompetensen och öka förståelsen för lagar och regler. Vi hoppas också att rapporten kan bidra till tankar om en mer dynamisk och hållbar regelutveckling.

Teknikutvecklingen går allt snabbare och det är svårt att få teknik och regelutveckling att gå i takt. Komplex teknik har även lett till ett växande antal regler. Det gör att det behövs kunskap om olika typer av regler, hur regler förhåller sig tillvarandra och vem som beslutar om nya eller ändrade regler. Det behövs också kunskap om processerna som leder fram till sådana beslut.

Denna rapport ger en grundläggande förståelse för regler och regelutveckling. Den som förstår vad som är möjligt, rimligt och lämpligt har goda förutsättningar att utveckla och använda ny teknik på ett ansvarsfullt sätt.

Komets rapport redogör för hur svenska regler, EU-regler och internationella regler fungerar. Dessutom beskrivs hur olika regler förhåller sig till varandra, och hur lagstiftningsprocessen går till.

Rapporten riktar sig främst till dig som utvecklar ny teknik eller vill använda teknik på nya sätt och som behöver veta mer om olika regler, hur de förhåller sig till varandra och vad som händer om reglerna inte följs. Till exempel kan du som arbetar med teknik- och verksamhetsutveckling ha hjälp av en överskådlig beskrivning av hur regler fungerar. Vi tror också att rapporten kan komma till nytta som stöd i dialogen mellan jurister och teknikutvecklare.

Så funkar det! Om lagar och regler. Komet beskriver 2021:05 (32 sidor). Länk till rapporten