Problem med teknik och regler i otakt

Komet tecknar en bild av de problem som uppstår när utveckling och anpassning av regelverk inte hänger med teknikutvecklingens tempo.

Komet har analyserat regelarbete i en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare. Fem problem har identifierats och dessa består i sin tur av ett antal delproblem. De fem problemen beskrivs översiktligt i publikationen. Såväl problem som delproblem bygger på insamling av erfarenheter av arbetssätt vid regelgivning och konsekvensutredningar, samt flera undersökningar om upplevda regelhinder i samband med teknikutveckling.

De fem problemen:

  • Regler upplevs inte vara anpassade till dagens situation
  • Bristande helhetssyn i regelverken i förhållande till snabb teknikutveckling
  • Regeländring bygger på instabil utgångspunkt eller dåliga underlag
  • Bristande samverkan riskerar att leda till regler som inte fungerar
  • Bristande resurser och kompetens inom regelarbete i förhållande till snabb teknikutveckling

Detta är ett utsnitt av en längre rapport, där Komet analyserat regelarbete i en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare.

Problem när utveckling av teknik och regler går i otakt

Komet informerar 2021:13 (2 sidor). Länk

(rapporten i sin helhet finns här)