Försök! – Rapport med förslag till regeringen

Rubriken Försök! är en uppmaning. Med den vill vi uppmärksamma läsaren om vikten av att våga pröva nya lösningar. Det kan handla om en ny produkt, tjänst eller process som bygger på ny teknik eller användning av befintlig teknik på nya sätt. Det kan också handla om att pröva nya arbetssätt, affärsmodeller eller regelverk. Målet med försök är att snabba upp lärandet och skapa dialog om nya lösningar.

Nya tekniska lösningar eller användandet av befintlig teknik på nya sätt kan bidra till att lösa flera av de problem som samhället står inför. Komet ser utmaningar med att teknikutveckling och regelutveckling går i otakt eller att utveckling och användning av nya lösningar försvåras av att teknikutvecklingen sker tvärsektoriellt medan regelverk ofta utgår från en traditionell indelning av sektorer och branscher.

För att möta dessa utmaningar behövs arbetssätt som främjar kunskapsöverföring och tvärsektoriell samverkan mellan såväl offentliga som privata aktörer. Att arbeta med försök i verkliga miljöer är ett sådant arbetssätt.

Det är därför angeläget att regeringen tar ett tydligt ansvar för, och agerar drivande i frågor, som rör försök. Bland annat genom att mer effektivt fånga upp och hantera regelhinder.

Komet föreslår att regeringen utarbetar en strategi med en tillhörande handlingsplan som främjar en ökad användning av försök i hela landet. Parallellt med strategiarbetet bör en kommitté tillsättas med uppdrag att hantera regelhinder som hämmar försök avseende nya lösningar.