Omvärldsbevakning v41

Diskussion om försöksverksamhet. Regelverk som moderniseras till följd av teknikutveckling. Exempel från veckans bevakning, som också tar upp om  etik kan vara lika viktigt som finansiering.

Välfärdskommissionen ska stärka kommunsektorns förmåga. Ordföranden i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger en inblick i vad som diskuteras i gruppen, bland annat har gruppen diskuterat digitalisering och försöksverksamhet i kommuner och regioner – länk.

Tänk om etik skulle tillmätas samma betydelse som finansiering och marknads-anpassning? Lyssna på Stanfords pod-serie om etiskt entreprenörskap – länk

Energimarknadsinspektionen ser en utveckling där flera aktörer samspelar för att få fram innovationer och nya lösningar– länk. Myndigheten har analyserat om regelverken behöver förtydligas för att Sverige ska kunna hantera  kapacitetsbrist i elnäten – länk.

Teknikutvecklingen har sprungit ifrån de 40 år gamla begreppen som används vid utlämning av uppgifter, menar eSam. Under hösten startas ett arbete för att se över hur regelverken bör formuleras idag – länk.

Ny inriktning på EU:s forskning och innovation, bland annat större fokus på grön och digital omställning – länk.

Hur kan policy-ansvariga arbeta mer förutseende ? Går det att agera innan krisen kommer, istället för att hantera konsekvenserna efteråt? Detta diskuteras i en digital workshop – länk