Komet arbetar med policyutveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar på uppdrag av regeringen för att Sverige ska kunna vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Arbetet ska ge stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling.

Kommittén ska verka till och med år 2022 och bidra till att skapa goda och trygga förutsättningar för teknologisk innovation till grund för en hållbar utveckling såväl i Sverige som internationellt. Kommittén ska bejaka de möjligheter till förbättring för medborgare, näringsliv och samhälle som tekniken skapar, samt lyfta de målkonflikter som kan uppkomma.

De utmaningar teknikutvecklingen för med sig måste öppet och aktivt tas om hand. Företag, offentlig förvaltning, arbetsmarknadens parter och civilsamhället behöver delta i diskussionen om teknikens etiska och humanistiska konsekvenser.

Den 7 januari 2021 fick Komet ett tilläggsdirektiv – länk.

Framöver kommer Komet att arbeta med de nya tillämpningsområdena digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Komet ska dessutom bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Vad Komet gör

Komet ska göra fördjupade analyser, kartlägga behov av anpassning av regelverk och leverera policyutvecklande förslag till regeringen.

Offentlig sektor behöver skapa nytta och trygghet i utvecklingen och arbetet måste ske i nära samarbete med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Därför kommer Komet arbeta med att på olika sätt sprida kunskap i frågor som berör uppdraget, främja dialog för effektiv samverkan kring policyutveckling samt samverka med nationella och internationella aktörer.

Komets ordförande Jon Simonsson beskriver kommitténs arbete vid ett framträdande på Framtidsdagen 2019 – länk

Komets övergripande mål är inriktade på tillit, kunskap och förmåga

Samhället har genom ett etiskt och hållbart förhållningssätt tillgång till ansvars-full teknologisk innovation. Genom att insatser för att stärka svensk konkurrenskraft kombineras med arbete för en trygg och säker samhälls-utveckling, kan tilliten till ny teknik och till regelverk öka hos medborgare och i näringslivet.

Offentliga och privata aktörer samt civilsamhället har kunskap om utmaningar och möjligheter som rör teknologisk innovation och regelverk. För att hitta lång-siktigt hållbara utvecklingsvägar behöver olika aktörer hjälpas åt för att få en gemensam förståelse av behov, möjligheter och utmaningar, och därigenom bättre kunna navigera i snabba utvecklingsskeden och i befintliga eller utvecklade regelverk.

Den offentliga sektorn kan hantera frågor som är komplexa och tvärsektoriella för att möjliggöra ansvarsfull teknologisk innovation.  Den snabba teknikut-vecklingen ställer nya krav på politiken och den statliga förvaltningen. Offentlig sektor behöver få tydliga mandat, användbara verktyg och adekvat stöd för att kunna arbeta i bred samverkan och skapa en ansvarsfull och gynnsam utveckling av ny teknik.