Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar med policyutveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Komet arbetar på uppdrag av regeringen för att Sverige ska kunna vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Arbetet ska ge stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling.

Kommittén ska verka till och med år 2021 och bidra till att skapa goda och trygga förutsättningar för teknologisk innovation till grund för en hållbar utveckling såväl i Sverige som internationellt. Kommittén ska både bejaka de möjligheter till förbättring för medborgare, näringsliv och samhälle som tekniken skapar samt lyfta de målkonflikter som kan uppkomma.

De utmaningar teknikutvecklingen för med sig måste öppet och aktivt tas om hand. Företag, offentlig förvaltning, arbetsmarknadens parter och civilsamhället behöver delta i diskussionen om teknikens etiska och humanistiska konsekvenser.

Kommitténs arbete ska ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens samverkansprogram  för mandatperioden 2019–2022:

  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Samverkansprogrammen syftar till att ytterligare stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering. Den 10 februari 2020 presenterade statsminister Stefan Löfven alla de ledamöter som ingår i de fyra samverkansgrupperna. Vid presentationen deltog även näringsminister Ibrahim Baylan, utbildningsminister Anna Ekström, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Komet och Agenda 2030

En övergripande ambition i Komets arbete är att bidra till att realisera hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt att utveckla svensk konkurrenskraft. I arbetet med Agenda 2030 identifieras innovation och teknik som två av de stora möjliggörande områdena.

Vad Komet gör

Komet ska göra fördjupade analyser, kartlägga behov av anpassning av regelverk och leverera policyutvecklande förslag till regeringen.

Offentlig sektor behöver skapa nytta och trygghet i utvecklingen och arbetet måste ske i nära samarbete med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Därför kommer Komet arbeta med att på olika sätt sprida kunskap i frågor som berör uppdraget, främja dialog för effektiv samverkan kring policyutveckling samt samverka med nationella och internationella aktörer.

Se Komets ordförande Jon Simonsson i ett framträdande på Framtidsdagen 2019! (Länk)

Komets övergripande mål är inriktade på tillit, kunskap och förmåga

Samhället har genom ett etiskt och hållbart förhållningssätt tillgång till ansvarsfull teknologisk innovation. Genom att insatser för att stärka svensk konkurrenskraft kombineras med arbete för en trygg och säker samhällsutveckling, kan tilliten till ny teknik och till regelverk öka hos medborgare och i näringslivet.

Offentliga och privata aktörer samt civilsamhället har kunskap om utmaningar och möjligheter som rör teknologisk innovation och regelverk. För att hitta långsiktigt hållbara utvecklingsvägar behöver olika aktörer hjälpas åt för att få en gemensam förståelse av behov, möjligheter och utmaningar, och därigenom bättre kunna navigera i snabba utvecklingsskeden och i befintliga eller utvecklade regelverk.

Den offentliga sektorn kan hantera frågor som är komplexa och tvärsektoriella för att möjliggöra ansvarsfull teknologisk innovation.  Den snabba teknikutvecklingen ställer nya krav på politiken och den statliga förvaltningen. Offentlig sektor behöver få tydliga mandat, användbara verktyg och adekvat stöd för att kunna arbeta i bred samverkan och skapa en ansvarsfull och gynnsam utveckling av ny teknik.