Komet arbetade med policyutveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar på uppdrag av regeringen för att Sverige ska kunna vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Arbetet ska ge stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling.

Kommittén verkade till och med år 2022 och bidrog till att skapa goda och trygga förutsättningar för teknologisk innovation till grund för en hållbar utveckling såväl i Sverige som internationellt. Kommittén bejakade möjligheter till förbättring för medborgare, näringsliv och samhälle som tekniken skapar, samt lyfte de målkonflikter som kan uppkomma.

De utmaningar teknikutvecklingen för med sig måste öppet och aktivt tas om hand. Företag, offentlig förvaltning, arbetsmarknadens parter och civilsamhället behöver delta i diskussionen om teknikens etiska och humanistiska konsekvenser.

Kommittén var en självständig kommitté under regeringen (Näringsdepartementet). Arbetet leddes av ordföranden Jon Simonsson.

Vad Komet arbetade med

Komet genomförde fördjupade analyser, kartlade behov av anpassning av regelverk och levererade policyutvecklande förslag till regeringen.

Komet har också arbetat med att sprida kunskap i frågor som berör uppdraget, främja dialog för effektiv samverkan kring policyutveckling samt samverka med nationella och internationella aktörer.

Komets ordförande Jon Simonsson beskriver kommitténs arbete vid ett framträdande på Framtidsdagen 2019 – länk