Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04) är en självständig kommitté under regeringen (Näringsdepartementet). Arbetet leds av ordföranden Jon Simonsson.

Ledamöterna är utsedda av regeringen. De har bred erfarenhet av offentlig sektor och näringsliv samt en omfattande förståelse av hur det svenska samhället och den tekniska utvecklingen fungerar. Genom ledamöterna besitter Komet också juridisk kompetens, erfarenhet av lagstiftningsarbete och förmåga till helhetsperspektiv till exempel på frågor som rör etik.


Ledamot

Charlotte Brogren

”Kommitténs uppdrag att verka för en ansvarsfull teknisk utveckling är centralt för att vi långsiktigt ska vara ett av världens mest innovativa länder.”

 

Ledamot

Stefan Einhorn

”Den tekniska utvecklingen skapar fantastiska möjligheter, men också stora risker, därför är kommitténs uppdrag en ödesfråga.”

 

Ledamot

Rikard Jermsten

”Den svenska förvaltningen behöver förhålla sig till samhällsförändringen och utvecklas med den. Att tydliggöra möjligheter med befintliga regelverk är lika viktigt som att utveckla nya.”

 

Ordförande

Jon Simonsson

”Uppdraget har två syften, att stärka svensk innovationskraft och säkerställa en ansvarsfull och trygg samhällsutveckling. Ett långsiktigt medborgarperspektiv är då centralt.”

 

Ledamot

Kristina Svahn Starrsjö

”Sverige behöver arbeta mer för att teknik- och regelutvecklingen ska gå hand i hand. Regelgivningen behöver vara mer proaktiv.”

 

Ledamot

Erik Thedéen

”En snabb teknisk utveckling ställer nya krav. Offentliga verksamheter måste i högre grad samverka med varandra. Myndigheter måste också finna nya former för dialog med sina målgrupper”.