Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04) är en självständig kommitté under regeringen. Arbetet leds av ordföranden Jon Simonsson och kommittén består därutöver av ytterligare sex ledamöter, samtliga utsedda av regeringen. Ledamöterna har en omfattande förståelse för det svenska samhället, för den tekniska utvecklingen och för hur offentlig sektor fungerar. Genom ledamöterna besitter Komet också juridisk kompetens, erfarenheter av lagstiftningsarbete och inte minst förmåga att ta ett helhetsperspektiv på frågor som etik och integritet.


Ledamot

Charlotte Brogren

”Kommitténs uppdrag att verka för en ansvarsfull teknisk utveckling är centralt för att vi långsiktigt ska vara ett av världens mest innovativa länder.”

 

Ledamot

Stefan Einhorn

”Den tekniska utvecklingen skapar fantastiska möjligheter, men också stora risker, därför är kommitténs uppdrag en ödesfråga.”

 

Ledamot

Antje Jackelén

”Teknikutvecklingen vi ser idag förändrar samhället i grunden. Förändringen ifrågasätter våra gängse definitioner av vad en människa, arbete och välfärd är.”

 

Ledamot

Rikard Jermsten

”Den svenska förvaltningen behöver förhålla sig till samhällsförändringen och utvecklas med den. Att tydliggöra möjligheter med befintliga regelverk är lika viktigt som att utveckla nya.”

 

Ordförande

Jon Simonsson

”Uppdraget har två syften, att stärka svensk innovationskraft och säkerställa en ansvarsfull och trygg samhällsutveckling. Ett långsiktigt medborgarperspektiv är då centralt.”

 

Ledamot

Kristina Svahn Starrsjö

”Sverige behöver arbeta mer för att teknik- och regelutvecklingen ska gå hand i hand. Regelgivningen behöver vara mer proaktiv.”

 

Ledamot

Erik Thedéen

”En snabb teknisk utveckling ställer nya krav. Offentliga verksamheter måste i högre grad samverka med varandra. Myndigheter måste också finna nya former för dialog med sina målgrupper”.

 

Komet bistås av ett sekretariat och en expertgrupp med ledamöter utsedda av regeringen. Till kommittén finns även knuten en referensgrupp med högnivårepresentanter från bland annat näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer, lärosäten, civilsamhälle och forskningsinstitut.

Komet kommer att kunna bidra till att skapa förutsättningar för både offentlig och privat sektor att dra nytta av och ansvarfullt använda den nya tekniken.

Komet ska kontinuerligt leverera policyutvecklande förslag till regeringen och där det är relevant även kartlägga behov av anpassning av regelverk. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021. Kommittén ska för åren 2019 och 2020 (senast den 31 december) lämna en delrapportering av arbetet dittills.