Varför går regler i otakt med teknik?

Internationell utblick, problembild och intervjustudier

Komet har analyserat regelarbete i en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare, för att stimulera tankar och idéer om mer dynamisk och hållbar regelutveckling.

En väl underbyggd problembild utgör en grund för att se utvecklingsmöjligheter och i framtiden kunna föreslå förändringar. Först behöver dock bakomliggande orsaker till problemen analyseras. Denna rapport bidrar med kunskap och problembild för gemensam förståelse kring pågående utveckling och är en utgångspunkt för fortsatt arbete med möjliga förändringar. Frågan berör offentlig sektor och näringsliv, men också enskilda personer.

Teknik och regler – problem och kunskap

Läs mer om projektet Teknik och regelutveckling i takt – länk