Varför behövs initiativ som Dialogforum för tillståndsprocesser?

Komets initiativ ska hjälpa myndigheter att blicka över gränserna och hitta nya arbetssätt för att arbeta med tillstånd. Det behövs mer samverkan och större fokus på helhetsperspektiv. Både näringsministern och klimat- och miljöministern bjöds in för att tala vid det första samtalet den 22 februari.

Ett av Komets mål är att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. Utifrån denna målsättning finns behov av att utveckla arbetsformerna kring tillståndsprocesser. Ett utvecklingsarbete som bland annat kan ske inom ramen för så kallade tillståndspiloter. Men vilka områden för tillståndspiloter är mest angeläget att börja med? Det är en av frågorna som myndighetschefer från ett 30-tal myndigheter diskuterar under vårens Dialogforum för tillståndsprocesser.

Nytt forum ska skapa dialog och testa nya arbetssätt
Samhällets gröna omställning innebär ett ökat tryck på myndigheternas tillståndsarbete. Komets initiativ är tänkt att stödja myndigheterna i att testa nya arbetssätt samtidigt som konkret nytta skapas. Dialogforum syftar därför till att underlätta samverkan och kunskapsutbyte samtidigt som vi tillsammans tar oss an konkreta problem och genomför konkreta insatser. Till att börja med i form av så kallade tillståndspiloter.

Genom att arbeta med tillståndspiloter kan myndigheter testa nya arbetssätt, affärsmodeller eller regelverk. Målet med verksamheten är att snabba upp lärandet och skapa dialog om nya lösningar.

Ministernärvaro vid första mötet
Till första mötet bjöd vi in både näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, som båda ser effektivisering av tillståndsprocesserna som en viktig del i den gröna omställningen. De lyfte även behovet av ett nationellt angreppssätt, liksom vikten av bra modeller för samarbeten mellan aktörer på såväl nationell som lokal nivå. Vidare påtalades att effektiviseringen måste ske utan att sänka miljökraven. Ministrarna uttryckte förväntan över fortsatt återkoppling från initiativet Dialogforum för tillståndsprocesser.

Efter ministrarnas inledning delades erfarenheter om pågående pilotprojekt inom energiområdet. Tanken var att inspirera och illustrera värdet av arbetssättet med piloter. Att säkerställa resurser inom myndigheterna påtalades som en förutsättning för att lyckas med nya pilotprojekt samt att tidigt i processen involvera och få underlag från såväl berörda företag som slutanvändare. Med det inledande mötet i Dialogforum har det första steget tagits. Nu fortsätter arbetet.

–  Mycket roligt med så stort engagemang från regeringen via näringsministern och klimat- och miljöminister och de 30 deltagande generaldirektörerna. Nu fortsätter vi med gemensamma konkreta steg för att effektivisera arbetet genom bland annat fler tillståndpiloter, säger Komets ordförande Jon Simonsson.

Faktaruta Dialogforum för tillståndsprocesser:

Våren 2021 lämnade Komet förslag om att inleda försöksverksamhet/pilotprojekt för att påskynda tillståndsprocessen för nya elledningar (länk) som regeringen beslutade om efter sommaren samma år (länk). Genom pilotprojekt kan myndigheter testa nya arbetssätt, affärsmodeller eller regelverk. Målet är att snabba upp lärandet och skapa dialog om nya lösningar. Vid tre tillfällen under våren 2022 bjuder därför Komet in myndighetschefer till Dialogforum för tillståndsprocesser för att skapa en plattform för samverkan och för att möjliggöra för liknande pilotprojekt inom andra områden.

Projektet omfattar två olika delar:

  • Plattform för samverkan. Skapa en plattform där dialog förs och konkreta samarbeten initieras. Det kan handla om att adressera målkonflikter, starta gemensamma projekt eller att dela kunskap och erfarenheter med varandra. Målet är att utveckla effektiva tillståndsprocesser där ledtiderna kraftigt förkortas utifrån ett helhetsperspektiv.
  • Tillståndspiloter. Inleda ett konkret arbete inom några utvalda områden där det är särskilt angeläget att utveckla och testa nya arbetssätt för tillståndshantering.

Vid detta första möte deltog generaldirektörer eller motsvarande från Affärsverket Svenska kraftnät, Bergsstaten, Boverket, DIGG, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen Energimyndigheten, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Örebro, Länstyrelsen Kalmar, Länstyrelsen Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och berdskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, SGU, Sjöfartsverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova.