Utveckling och innovation inom finsk och svensk riksrevision

Hur kan statens revision aktivt bidra till utveckling och förändring av den offentliga förvaltningen? Det samtalade ledarna för finsk och svensk riksrevision om tillsammans med Komet den 8 december.

Sedan några år tillbaka använder Finlands regering försök som ett sätt att utveckla offentlig förvaltning, något som ställer nya krav på uppföljning. Det har påverkat hur Statens revisionsverk, den finska motsvarigheten till Riksrevisionen, arbetar. Stora förändringar har genomförts bland att till att utgå från ett systemperspektiv i revisionsarbetet.

Tytti Yli-Viikari, generaldirektör vid Statens revisionsverk, berättade om verkets förändringsarbete. En utgångspunkt har varit att de kriterier som tidigare använts vid revision inte nödvändigtvis gäller i dag. Tytti Yli-Viikari lyfte värdet av att revisionen tar en proaktiv och stödjande roll, där fokus ligger på att förebygga istället för att hitta fel i efterhand. För att kunna genomföra förändringen har Yli-Viikari och hennes medarbetare fört dialog med företrädare för såväl regering som myndigheter.

Helena Lindberg, riksrevisor i Sverige, beskriver en liknande omställning i Sverige. Hon framhåller att revisonen måste vara uppdaterad, relevant och ge förut-sättningar för innovation. Detta kräver nya metoder och arbetssätt. För att fostra en anda som stödjer försök och utvecklingslust har en förändringsledare inrättats som en viktig roll inom Riksrevisionen.

En central fråga i samtalet var hur försök kan inkluderas i den ordinarie verksamheten. En finsk erfarenhet är att försök inte bör drivas separat, istället måste försök vara en del av den verksamhet som görs varje dag. Tytti Yli-Viikari och Helena Lindberg var överens om att förändring av inställning och arbetssätt hos revisionsmyndigheterna och dess medarbetare är ett omfattande och viktigt arbete. Det kräver mod, tillit och uthållighet. Att lyfta goda exempel och att hämta inspiration från andra har stor betydelse.

Komet ser möten med centrala aktörer inom nordisk offentlig förvaltning som ett steg att gemensamt skapa förståelse och förändring genom samverkan och erfarenhetsutbyte.

Bild ovan: till vänster Tytti Yli-Viikari (pressbild från Statens revisionsverk) och till höger Helena Lindberg (foto: Frida Ström). Båda bilderna är beskurna. 

Läs mer om…
… Statens revisionsverk i Finland (länk)
… Riksrevisionen i Sverige (länk)
… Komets förslag om försök i offentlig sektor (länk)
… Komets tidigare samtal med svenska ledare  (länk)