Storbritanniens Regulatory Horizons Council och Komet delar erfarenheter

Det finns ett stort internationellt intresse av erfarenhetsutbyte för att hantera de utmaningar som kommer av att arbetet med att utveckla policy och regelverk inte går i takt med den snabba teknikutvecklingen. Att hantera dessa utmaningar är en förutsättning för att skapa hållbart samhälle och bidra till en stärkt konkurrenskraft. Den 16 april inleddes ett utbyte mellan Storbritanniens Regulatory Horizons Council (RHC) och Komet.

Storbritanniens näringsdepartement hade bjudit in Komets ordförande Jon Simonsson att medverka vid ett av RHC:s möten. Vid mötet berättade Jon Simonsson om hur Komet har valt att arbeta för att få konkreta förändringar på plats i samhället och inom offentlig förvaltning.

RHC:s ledamöter ställde frågor som handlade om allt från internationella utblickar och nationella regelproblem till hur Komet adresserar etiska frågor. De var nyfikna på att höra om Komets arbete med att samla in och hantera regelhinder via våra öppna insamlingar. När det gäller arbetet med att möjliggöra för försök och tester av nya lösningar och arbetssätt fanns en samsyn om att det är lättare att väcka intresse för accelererat lärande än för att ha mod och våga misslyckas. Offentliga aktörer i många länder har svårt att hantera insatser och initiativ som har hög risk att inte gå enligt plan.

Vid Komets nästkommande möte ska RHC:s ordförande medverka. Komet har tidigare lärt sig mycket av initiativ i Storbritannien t ex av Nesta och av engelska näringsdepartementet. Det ska nu bli intressant och lärorikt att få veta mer om RHC arbetssätt, analyser och förslag.

Om RHC

Storbritanniens regering etablerade år 2019 RHC som en oberoende expertkommitté. Rådet ska identifiera konsekvenserna av teknisk innovation. De ska även ge den brittiska regeringen råd om de lagstiftningsreformer som krävs för att stödja ett snabbt och säkert införande av ny teknik och nya lösningar. Rådet jobbar bland annat med:

  • Systematisk undersökning av information för att identifiera både problem och möjligheter, så kallad horizon scanning.
  • Hjälpa till med prioriteringar för nya lösningar och affärsmodeller sam har stor potential för utveckling av landets näringsliv.
  • Identifiera vilka reformer som krävs för att underlätta ett snabbt och säkert införande av ny teknik och nya lösningar.
  • Ge rekommendationer för prioritering av lagstiftningsreformer.

RHC ska även övervaka regeringens framsteg och initiativ inom området. Rådets arbete inkluderar verksamhet för rådgivning, testning, införande, genomförande och utvärdering av regler. Det kan gälla lagstiftning, andra regler eller vägledning hos olika offentliga aktörer, exempelvis regelgivande myndigheter.

För ytterligare information: