Riktlinjer för ansvarsfull teknik

Riktlinjer kan vara ett stöd för att adressera teknikutvecklingens utmaningar.  Komet ger kommentarer ur ett svenskt perspektiv på två internationella underlag inriktade på etiska riktlinjer inom teknikområdet.
Ett EU-projekt har utarbetat riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation.

Det saknas samsyn i vad som krävs för att AI ska betraktas som “etisk”, visar en systematisk kartläggning.