Regeringens beslut om integritet och innovation

Regeringen har fattat beslut om ökade insatser i gränslandet mellan integritet och innovation.

Regeringen beslutade den 15 april om att ge Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag att höja kunskaperna om integritets- och dataskyddsfrågor brett i innovationssystemet. Komet tycker det är roligt att regeringen ser de behov och möjligheter som kommittén tidigare identifierat och föreslagit.

– Dataskyddsregler är en central fråga för svenskt näringsliv och för offentlig sektor. Att IMY i och med uppdraget får ökade förutsättningar att arbeta kunskapshöjande underlättar och förbättrar möjligheterna till en ansvarfull hantering av både integritets- och innovationsfrågor, menar Komets ordförande Jon Simonsson.

Komet föreslog år 2020 att regeringen skulle ge Datainspektionen (nuvarande IMY) i uppdrag att genomföra insatser för att höja kunskapen hos privata och offentliga aktörer i det svenska innovationssystemet med avseende på integritets- och dataskyddsfrågor. Syftet med förslaget var att öka förmågan hos svenska aktörer att ansvarsfullt bedriva datadriven innovation och teknikutveckling.

Skälen till Komets förslag var flera. Data är en strategisk resurs för näringslivets, samhällets och den offentliga förvaltningens utveckling. Genom den omfattande digitaliseringen öppnas nya möjligheter att använda och dela data på sätt som tidigare inte varit möjligt. Dataskyddsreglerna har också påverkats genom införandet av dataskyddsreformen GDPR 2018.

När privata och offentliga innovationsaktörer saknar kunskap om dataskydd finns risk att data hanteras på ett sätt som inte är förenligt med regelverken samt att skyddet för den personliga integriteten blir bristfälligt. Utvecklingsinsatser och digitala språng riskerar ur den aspekten att inte bli långsiktigt ansvarsfulla.

Mer information:

  • Regeringens pressmeddelande (länk)
  • Krönika om integritet och innovation skriven av Komets ordförande Jon Simonsson (länk)
  • Seminarium om integritet och innovation 2020-02-05, se i efterhand (länk)