Regeringen testar nya arbetssätt efter Komets förslag

Regeringen har beslutat att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna utveckla och testa nya arbetssätt för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.

– Vi tycker det är viktigt att regering och myndighet vågar testa. Förhoppningsvis kommer vi att se många liknande arbetssätt på kommunal, regional och statlig nivå i framtiden, säger Jon Simonsson, ordförande i Komet.

Förslaget lades fram av kommittén i våras mot bakgrund av de många och långa tillståndsprocesser som i dagsläget finns för att bygga ut eller förstärka elnätet. Enligt förslaget skulle elektrifieringen av svensk transport- och industrisektor kunna genomföras med stora tidsvinster genom att hantera och pröva ärenden parallellt på de olika berörda myndigheterna, vilket även skulle ha fördelaktiga följder för säkerställandet av miljöskyddet.

Myndighetssamverkan som uppdrag

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och relevanta länsstyrelse i uppdrag att koordinera sina arbetssätt och processer för att förkorta hanteringstiden. Detta gäller ett antal viktiga elnätverksprojekt som är kopplade till uppdraget. Målet är att undersöka huruvida det är möjligt att minska ledtiderna, vilket innefattar den tid som går från att processen startar tills den har uppnått sitt mål.

– En viktigt del av vårt förslag var att kombinera arbetet med att testa nya arbetssätt med en hantering av ärenden kopplade till några utvalda projekt. Genom att utveckla arbetssätten samtidigt som de utvalda ärendena handläggs kan möjligheter för tidsbesparing både identifieras och verkställas, säger Anna Fridén, huvudsekreterare på Komet.

Näringsministern kommenterar vikten av Komets arbete

I pressmeddelandet framgår det att näringsminister Ibrahim Baylan ser beslutet som ett viktigt resultat av Komets arbete. Vidare belyser han vikten av väl fungerande tillståndsprocesser som en viktig förutsättning för viljan att investera i verksamheter i Sverige och för att stärka tillväxten och konkurrenskraften hos svenska företag.

Arbetets resultat och slutsatser ska slutredovisas våren 2023, men regeringen uppmanar även de berörda myndigheterna till löpande förbättringsarbete och att hålla liv i dialogen även efter slutredovisningen.

Komet ser fram emot att ta del av uppdragsdetaljerna.

  • Läs hela pressmeddelandet från Regeringen här.
  • Läs Komets ursprungliga förslag här
  • Läs om uppdraget på Energimarknadsinspektionens webb