Offentlig sektors syn på teknikutveckling – analys påbörjad

Under våren har Komet genomfört en enkätundersökning inom offentlig sektor. Syftet var att samla in uppgifter om synen på framtidens teknikutveckling. Enkäten skickades till samtliga myndigheter och regioner, samt till ett representativt urval av domstolar och kommuner. Sammanlagt skickades mer än 300 enkäter ut.

Kommittén har fått in värdefull information och en stor mängd intressanta uppgifter. Arbetet med att sammanställning och analys har påbörjats.

Enkäten innehåller frågor om offentlig sektors syn på hur teknikutvecklingen kommer att förändra verksamheten, om etiska utmaningar och målkonflikter, om utmaningar som rör regelverk och hur offentlig sektor arbetar med samverkan. Dessutom har vi samlat in konkreta exempel på arbetet med regelverk kopplade till teknikutveckling och innovation.

Stort tack till alla som fyllt i enkäten! Varje svar är viktigt och betyder mycket för att få en så komplett och rättvisande bild som möjligt.