Nytt beslut om Komet

Förlängt uppdrag och nya tillämpningsområden för Komet

Komet arbetar på uppdrag av regeringen för att Sverige ska kunna vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Arbetet ska ge stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling.

Framöver kommer Komet att arbeta med de nya tillämpningsområdena digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Komet ska dessutom bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Komet har fått förlängd tid och kommer att arbeta till och med år 2022.

Tilläggsdirektiv, beslutat den 7 januari 2021 – länk

Kommittédirektiv, beslutat den 16 augusti 2018 – länk

Utdrag från tilläggsdirektivet:
Kommitténs arbete ska framöver ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens nuvarande samverkansprogram och därför i huvud-sak arbeta med tillämpningsområdena digital strukturomvandling, klimatom-ställning och hälsa. Kommittén ska vidare verka för att samhället på ett sam-hällsekonomiskt effektivt sätt tar tillvara de möjligheter som ges med ny teknik och innovation samt bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.