Komets mest lästa kommentarer

Hittills har Komet publicerat mer än 30 kommentarer av utländska rapporter.  Försök, tekniktrender och faktablad som förklarar ny teknik har haft flest läsare.

Vi har samlat de kommentarer Komet publicerat från 2019 till januari 2022. Inom varje tema är de sorterade efter hur ofta de lästs. Försök, tekniktrender och faktablad har varit mest intressant att läsa om. Men många hittar även till kommentarer om reglering och ledarskap, ansvarsfull teknik och om pandemi. Kommentarer som varit tillgängliga en längre tid och förstås hunnit få fler läsare (de nyligen publicerade kommer kanske ifatt framöver).

Komet är särskilt glada att faktabladen, som förklarar hur den nya tekniken fungerar, når ut till så många olika läsare. Politiker och handläggare har nytta av dem i sitt arbete – men de används också i skolarbeten och läses av pensionärer.

Försök

Tekniktrender

Faktablad

Reglering och ledarskap

Ansvarsfull teknik

Pandemi

Den hittills mest lästa kommentaren handlar om upplägg och utvärdering av regulatoriska försök – länk. Komet har även ordnat ett webbinarium, där metodik för regulatoriska försök diskuterades av en internationell panel. Webbinariet går att se i efterhand – länk

Här finns Komets samtliga publikationer – länk

Komet har flera publikationstyper:

  • Komet beskriver – rapporter
  • Komet informerar – informationsblad
  • Komet kommenterar – utländska rapporter kommenteras

Att bidra till kunskap är del av Komets uppdrag

Komet ska göra fördjupade analyser, kartlägga behov av anpassning av regelverk och leverera förslag till regeringen. Offentlig sektor behöver skapa nytta och trygghet i utvecklingen och arbetet måste ske i nära samarbete med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Därför arbetar Komet med att på olika sätt sprida kunskap i frågor som berör uppdraget.