Komets arbete 2021 och framåt

Årsrapporten beskriver vad Komet genomfört under år 2021 och inriktningen för kommitténs fortsatta arbete.

Under året har Komet arbetat med kunskapsuppbyggnad genom svensk och internationell omvärldsbevakning, samtal, intervjuer och kvalificerat analysarbete. Vidare har Komet lämnat in flera policyutvecklande förslag till regeringen och därtill publicerat en stor mängd kunskapshöjande material. Sedan kommittén bildades har 61 publikationer färdigställts.

En av årets leveranser har innefattat lanseringen av ett webbaserat verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Verktyget ger konkret och praktiskt stöd till den som utvecklar ny teknik.

Pandemin har medfört nya sätt att arbeta med samverkan och dialog. Utåtriktade samtal har ofta skett digitalt. Några lyckade exempel är ett internationellt webbinarium om metodik för regulatoriska försök samt ett digitalt panelsamtal om regelutvecklingen kopplat till klimatutmaningar.

En av slutsatserna som Komet kan dra efter årets arbete är att arbetssätten för regelutveckling behöver utgå från en mer cirkulär process och vara mer framåtblickande med uppföljning i fokus.

Under 2022 avser Komet fördjupa arbetet med samverkande förvaltning samt med ansvarsfull teknik­utveckling. Därutöver kommer Komet dela erfarenheter om arbetssätt, sprida resultat av kun­skaps­insamling samt bidra till implementering av redan lämnade förslag.

– Nästa år hoppas jag att Komet kan hjälpa jurister och ingenjörer att börja dansa mer i takt. Det jag tror att alla skulle ha nytta av! säger Jon Simonsson, ordförande i Komet.