Komet startar “Försök för teknologisk innovation”

Förändringstakten inom vissa teknikområden utmanar processerna för utveckling av lagar och regler. Exemplen finns ofta inom medicin-, transport- och industrisektorn, men ändringar får naturligtvis återverkningar på hela samhället.

Ett sätt att arbeta med regelutveckling är försöksverksamhet, med begränsade undantag från gällande regelverk. Undantaget kan gälla en speciell tidsperiod eller ett visst geografiskt område, regelområde, yrkesperson eller aktör. Undantaget kan sedan permanentas om försöket faller väl ut.

Komet startar nu projektet “Försök för teknologisk innovation” där vi i ett första steg ska ta fram en tydligare bild av upplevda utmaningar med regelverk kopplade till försök inom teknikutveckling.

Vi går i dagarna ut med ett frågeformulär till ett urval ur behovsgruppen, dit vi räknar dig som till exempel är producent av varor eller tjänster, utvecklare eller uppfinnare. Vi kommer också kontakta ett urval ur gruppen möjliggörare, till vilka vi räknar statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Syftet är att samla in exempel på områden där det finns önskemål om att bedriva försök med koppling till den tekniska utvecklingen. Vi vill veta mer om vilka regulatoriska hinder som kan finnas. Var, när, hur skulle försök vara efterfrågade?

Om försök

Försök kan bidra till nya lärdomar och lösningar och bredare diskussion kring teknikutvecklingen. Men försök måste bedrivas på ett sådant sätt att grundläggande krav inte åsidosätts beträffande likvärdig standard och rättvist fördelad samhällsservice, skydd för medborgarnas liv och hälsa, skydd för särskilt utsatta grupper, rättssäkerhet och samhällsekonomi.

I OECDs deklaration om innovation i offentlig sektor från maj 2019 pekas på behovet av att underlätta och understödja försök och tester. OECD lyfter även behovet av att ingjuta mod i offentlig sektor för att möjliggöra mer innovation. 

Om regulatoriska växthus

För att hantera den accelererande teknikutvecklingen och samtidigt skapa möjligheter för att nå de globala hållbarhetsmålen behövs samverkande och innovativa arbetssätt. En central del av detta är skapa förutsättningar för försök. Ett sätt kan vara att arbeta i formen av regulatoriska växthus.

Tanken med regulatoriska växthus är att skapa goda förutsättningar för kontrollerade tester i syfte att möjliggöra långsiktigt tryggare lösningar genom ett snabbare lärande. Arbetet med försök ska tydliggöra behov av utveckling och anpassning av regelverk samt involvera offentlig sektor, enskilda medborgare och företag.  

Kontaktperson:

Utredningssekreterare

Stefan Hultquist

08-405 82 94
epost till Stefan Hultquist