Komet lämnar förslag för stärkt förmåga att hantera tillstånd inom vätgasområdet

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) föreslår att regeringen beslutar om ett myndighetsgemensamt uppdrag om att inrätta en gemensam arbetsgrupp för kunskapsuppbyggnad om – och utveckling av – arbetssätt kring tillståndsprocesser för vätgasprojekt (produktion, distribution, lagring och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak).

Komets förslag om en gemensam arbetsgrupp för kunskapsuppbyggnad inom vätgasområdet innebär att ett myndighetsövergripande arbetssätt för kompetensdelning testas. Syftet är att samla gemensamma resurser och tillsammans bygga upp nödvändig kompetens. Detta för att säkerställa effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser, som bidrar till en ansvarsfull utveckling i hela landet.

– Intresset för vätgasprojekt ökar i Sverige och det säkerhetspolitiska läget i Europa bidrar. Förslaget kan skapa möjligheter för myndigheterna att möta denna utveckling genom att proaktivt höja kunskapen om vätgasprojekt och dess tillståndsprocesser samtidigt som ett arbetssätt för kompetensdelning i staten testas , säger Jon Simonsson, Komets ordförande.

För att utforma och samordna arbetet med den gemensamma arbetsgruppen föreslår Komet att en nationell samordnare utses. Den nationella samordnaren föreslås få i uppdrag att främja kompetensdelning mellan myndigheter samt underlätta hanteringen av tvärgående frågor och bidra till att klarlägga framkomliga och ansvarfulla vägar för nya vätgasprojekt. Dessutom ska samordnaren facilitera samverkan med andra myndigheter, det privata näringslivet och berörda kommuner och regioner.

‑ Arbetsgruppen ska utgöra ett nav för utveckling och samutnyttjande av kompetenser samtidig som kunskapen stärks och breddas i respektive myndighet. Det är av vikt att kunskap finns både på regional och nationell nivå , säger Anna Fridén huvudsekreterare vid Komet kansli.

Uppdraget föreslås lämnas till Energimyndigheten, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västra Götalands län, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Myndighet för samhällsskydd och beredskap, Energimarknadsinspektionen samt Lantmäteriet. Det kan vid behov vara aktuellt att på sikt utvidga antalet medverkande länsstyrelser eller inkludera en eller flera kommuner i den gemensamma arbetsgruppen.

Även någon av landets mark- och miljödomstolar samt Domstolsverket föreslås medverka i de delar som inkluderar kunskapsuppbyggnad, utvecklade arbetssätt och praxisdiskussioner utifrån typärenden.

Förslaget är ett resultat av arbetet inom Dialogforum för tillståndsprocesser

Samhällets gröna omställning innebär ett ökat tryck på myndigheternas tillståndsarbete. Komet bjöd därför in berörda myndighetschefer att under våren 2022 medverka i Dialogforum för tillståndsprocesser. Arbetet syftar till syftar till att underlätta samverkan och kunskapsutbyte samtidigt som konkreta problem tas om hand och insatser genomförs.

Komet uppmuntrar arbete med försök

För att skapa en hållbar omställning krävs ny kunskap och innovation i varje del av samhället. Komet menar att försök som arbets­metod kan bidra i detta arbete genom att nya lösningar och arbetssätt kan testas i mindre skala och på ett strukturerat sätt.

Förslaget om gemensam arbetsgrupp för vätgasprojekt och dess tillståndsprocesser innebär att ett nytt arbetssätt för kompetensdelning i staten testas samtidigt som nytta, i form av ökad förmåga att hantera tillstånd för vätgasprojekt, skapas.

I föreslaget uppdrag ingår även att testa de utvecklade arbetssätten inom ramen för en eventuell tillståndspilot, förutsatt att det under uppdragstiden inkommer ärenden som rör fossilfria vätgasprojekt. Med arbete i tillståndspilot avses ett utforskande arbete som utvecklar arbetssätten samtidigt som ett fåtal ärenden handläggs.