Komet föreslår ett avgränsat test med utvecklad samhällsplanering för solcellsanläggningar

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) föreslår att regeringen beslutar om ett myndighetsgemensamt uppdrag om att genomföra ett pilot­projekt bestående av två delar, dels etablering av en Arena för samverkan där myndigheterna bland annat tar fram ett analys- och planerings­underlag, dels test av de nya arbetssätten på konkreta ärenden som rör markanläggningar för solelproduktion i Skåne och Västra Götalands län.

-Vi behöver utveckla myndigheternas arbetssätt som rör samhällsplanering  inför prövning av markanläggningar för produktion av förnybar el. En viktig komponent för att kunna öka takten i den gröna omställningen, säger Jon Simonsson, Komets ordförande.

Samtidigt ökar konkurrensen om marken där till exempel vikten av en tryggad energiförsörjning står mot vikten av tryggad livsmedelsförsörjning eller ett stärkt totalförsvar.

-Det är tydligt att vi behöver hitta sätt där myndigheternas avvägning mellan dessa olika samhällsintressen underlättas, säger Catarina Hedlund på Komets kansli.

Miljömålsrådet har analyserat hur en nationell planering kan utvecklas i Sverige och föreslagit att de statliga myndigheterna bör samarbeta och bli snabbare på att hantera komplexa frågor på nya sätt och utifrån en större helhetssyn. Komet föreslår att detta arbetssätt testas i mindre skala, både geografiskt och när det gäller sakområde.

Etablering av större markanläggningar för solel utgör i dag ett relativt begränsat område även om etableringstakten ökar. Därmed kan ärenden som rör sådana anläggningar lämpa sig för att testa Miljömålsrådets föreslagna arbetsmetod. Resultat från pilotprojektet, i form av lärande kring utvecklade arbetssätt för samhällsplanering, kan efter utvärdering användas i syfte att skala upp tillämpningen geografiskt och sakmässigt, genom att inkludera fler viktiga samhällsintressen som t ex tillgång till mark för växande städer, utvinning av metall och mineral, bevarande av biologisk mångfald och rennäring.

Uppdraget föreslås lämnas till Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götalands län, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Statens jordbruksverk.

Förslaget är ett resultat av arbetet inom Dialogforum för tillståndsprocesser

Samhällets gröna omställning innebär ett ökat tryck på myndigheternas tillståndsarbete. Komet bjöd därför in berörda myndighetschefer att under våren 2022 medverka i Dialogforum för tillståndsprocesser. Arbetet syftar till syftar till att underlätta samverkan och kunskapsutbyte samtidigt som konkreta problem tas om hand och insatser genomförs.

Komet uppmuntrar arbete med försök

För att skapa en hållbar omställning krävs ny kunskap och innovation i varje del av samhället. Komet menar att försök som arbets­metod kan bidra i detta arbete genom att nya lösningar och arbetssätt kan testas i mindre skala och på ett strukturerat sätt.

Förslaget innebär att ett nytt arbetssätt för samhällsplanering testas samtidigt som nytta i form av ökad förmåga att hantera ärenden om solcellsanläggningar skapas.

I föreslaget uppdrag ingår även att testa de utvecklade arbetssätten inom ramen för en tillståndspilot. Med arbete i tillståndspilot avses ett utforskande arbete som utvecklar arbetssätten samtidigt som ett fåtal ärenden handläggs.