Internationellt samtal om att skapa miljöer för försöksverksamhet

Hur ska offentlig förvaltning hantera teknikutveckling och samhällsutmaningar? En väg framåt kan vara att använda försök som arbetsmetod för att på ett tryggt sätt testa nya arbetssätt, tekniska lösningar och regelverk. För att utbyta erfarenheter kring arbete med försök bjöd Komet tillsammans med OECD in till ett internationellt seminarium. Vid seminariet deltog representanter från tio länder.

Diskussionerna utgick från det engelska begreppet anticipatory greenhouses. Där växthus representerar en miljö där försök kan bedrivas. Ett växthus är transparent, det syns vad som händer i huset, samtidigt som ett växthus syftar till att gynna odling och tillväxt under ordnade former. Det engelska ordet anticipatory används i detta sammanhang för att återspegla ett framåtblickande förutseende och lärande arbete.

Komet bjöd tillsammans med en sektion inom OECD som arbetar med innovation inom offentlig förvaltning (Observatory of public sector innovation) in till seminariet. Den 10–11 februari samlades representanter för departement och myndigheter i Tyskland, Kanada, Storbritannien, Nederländerna och Estland, liksom de nordiska länderna för ett digitalt samtal.

Vid seminariet presenterade Komet sitt arbete med modeller för samverkande förvaltning och gav en inramning till varför det är viktigt att arbeta på nya sätt för att möta den snabba teknikutvecklingen (se ruta nedan). Komet inledde också med några tankar kring begreppet anticipatory greenhouses och varför växthus kan vara en bra metafor för den miljö där försök med nya arbetssätt, regler och teknik kan göras under ansvarsfulla och trygga former.

Därefter följde presentationer av goda exempel samt diskussioner om vad växthusets grund, odlingslådor, väggar och tak kan symbolisera och vilka verktyg som behövs för att bedriva försök i växthusmiljö.

Flera länder berättade om sitt arbete med innovation och förnyelse inom offentlig verksamhet. Som exempel på försöksverksamhet kan nämnas att Estland har testat att låta fortkörare välja mellan att betala böter och en timmes ”kvarsittning” vid vägkanten. Brittiska motsvarigheten till finansinspektionen undersöker om innovation och nya finansiella tjänster underlättas av en försöksmiljö där företag kan testa samarbets- och utvecklingsverktyg med syntetiska data, samtidigt som myndigheter kan observera det som sker. Kanada skapar en särskild stödfunktion som ska hjälpa företag att navigera i det regulatoriska landskapet.

– Det finns en vilja att samarbeta över landsgränser för att lösa våra stora och brådskande utmaningar. Erfarenhetsutbytet visar att det är en utmaning för offentlig sektor i många länder att hantera omställning och risker i en snabbt föränderlig omvärld, säger Jon Simonsson, Komets ordförande och värd för mötet.

Seminariet gav deltagarna möjlighet att diskutera hur både regeringar och myndigheter kan arbeta på nya sätt. Bland annat lyftes behov av mer samverkande och agila arbetssätt för att utveckla regelverk, hantera tillstånd och bedriva tillsyn. Det finns en tydlig gemensam ambition att skapa en förvaltning som är mer flexibel och framtidsorienterad. Och att en sådan förändring är nödvändig för att hantera teknikutvecklingen och ett samhälle i snabb förändring.

Hör av dig till Komet om du vill veta mer om seminariet, lära dig mer om arbete med försök eller få ytterligare inspiration. Det finns mycket att lära av varandra. Och det krävs att vi alla vågar tänka nytt – ”Dare, test and act!” som en mötesdeltagare formulerade det.

Här kan du läsa mer om OECD Observatory of public sector innovation.

Kontaktpersoner för frågor och information:

Anna Fridén
08-405 24 66
epost till Anna Fridén