Internationellt samtal, Anticipatory Innovation Governance

OECD, Finland och EU arrangerade den 11 och 12 mars en workshop med deltagare från mer än 70 länder. Komets ordförande var inbjuden att presentera kommitténs arbetsmodeller och konkreta initiativ för att öka svensk offentlig sektors förmåga att arbeta mer proaktivt med policy, samverkan och innovation.

OECD:s Observatory of Public Sector Innovation (OECD OPSI)arrangerade tillsammans med finska Finansministeriet och EU Kommissionen en öppen workshop den 11–12 mars med fokus på Anticipatory Innovation Governance (AIG).

AIG handlar om hur offentlig sektor kan utforska komplexa, politiska och förvaltningsmässiga utmaningar samt skapa förutsättningar för ett mer proaktivt förhållningssätt.

Intresset för workshopen var mycket stort. Över 230 personer från mer än 70 länder deltog under dagarna. Viljan och öppenheten att lära av varandra är stor.

Flera av deltagarna ser utmaningar med kommande snabba och många gånger oförutsägbara behov av förändring. Den accelererande teknikutvecklingen, lösningar för klimatet samt hantering av nuvarande och kommande pandemier nämns som några exempel.

De flesta länder är i inledningsfasen av arbetet med AIG. Samtidigt har några länder har blivit mer konkreta i sitt arbete. Finland, Kanada och Singapore nämns som tre inspirerande exempel.

Finska Finansministeriet konstaterade att ett reaktivt förhållningssätt till nuvarande utmaningar inte är tillräckligt för att trygga landets hållbara och inkluderande utveckling. Finland skapar därför ett anticipatory innovation system tillsammans med OECD OPSI då de ser att nya strukturer och mekanismer är nödvändiga. Ministeriet har i sitt arbete konstaterat att samhällets tillit och sammanhållning, likväl som förvaltningens proaktiva förmåga, måste stärkas. Att utveckla möjliggörande regelverk och policy är centralt och regeringar måste använda sig mer av co-creation och co-design.

Kanada arbetar sedan ett antal år med att stärka offentlig sektors experimenterande. En lärdom är vikten av att separera begreppen innovation och experiment. För att möjliggöra en försökskultur behövs förvaltningsutveckling inom capacity-building, community leadership och system change. De har konstaterat att det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att lyckas, exempelvis tillgång till expertis, tillgång till data, att våga misslyckas och att vara villig att pröva nya sätt.

Singapore lyfte vikten av att ha kapacitet att kunna förändra. Regeringen har arbetat strukturerat med foresight i tio år och anser att konkreta framtidsscenarier är nödvändiga för att kunna adressera behovet av förändring. De lyfter vikten av att arbeta med långsiktig inriktning trots att framtiden är osäker och föränderlig.

Komet presenterade sin modell för hur en mer proaktiv, samverkande och innovativ offentlig förvaltning kan skapas och gav konkreta exempel på policy insatser som t ex regulatoriska växthus, regelproblemsbrevlådor, finansiering av regulatoriska myndigheters samverkansarbete och verktyg för ansvarsfull teknikutveckling.

Forskare vid George Washington University i USA lyfte att ett globalt angreppssätt krävs. AIG kan inte bli framgångsrikt om varje land ska ta hand om frågan själv och de konstaterade att OECD:s arbete därför är viktigt. En representant från UNESCO framhöll att mer radikala åtgärder är nödvändiga. Systemen måste förändras och vi måste sluta göra som vi alltid har gjort, ett etiskt och visdomsbaserat arbetssätt krävs.

OECD OPSI avslutade med att betona vikten av att regeringar och offentlig förvaltning måste klara av att utvecklas i takt med de stora samhälleliga, ekonomiska och teknologiska förändringarna. 

Läs mer:

Anticipatory Innovation Governance
OECD OPSI

Centre for Regulatory Innovation
Information Government of Canada

Ny finsk strategi för offentlig förvaltning inspirerar
Krönika från Komet med länkar till mer information om arbetet i Finland

What can public sector governance learn from three stone cutters?
Krönika från Komet

Sweden as a test bed for anticipatory innovation governance
Krönika från Komet