Hur kan vi framtidssäkra statlig förvaltning?

Generaldirektörerna för Arbetsgivarverket, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, DIGG och riksrevisorn träffades på inbjudan av Komet för att samtala om framtiden för statlig förvaltning.

Samtalet inleddes med reflektioner från Rikard Jermsten, ledamot i Komet och generaldirektör för Konkurrensverket. Han menar att den svenska förvaltningsmodellen i de flesta avseenden är väl lämpad för att hantera de frågor som dagens snabba utveckling för med sig, men att förmågan att balansera och agera på regeringens olika styrsignaler kan utvecklas. Mycket av detta kan myndigheter göra själva genom ökad samverkan med varandra och andra.

Vid mötet lyftes att offentlig förvaltning behöver bli mer samverkande och innovativ, en grund för att säkerställa långsiktig effektivitet och rättssäkerhet. Flera länder tar konkreta steg för att ingjuta mer mod i förvaltningen. Centrala punkter för att utveckla styrning, uppföljning och ledarskap diskuterades mot bakgrund av den snabba teknik- och samhällsutvecklingen. Bland frågor som lyftes var vilka incitament myndigheter har i sitt arbete, möjligheten att göra försök och utmaningen i att arbeta över sektorsgränser. Som exempel nämndes olika sakområden, balansen mellan nationell, regional och kommunal nivå samt mellan olika politikområden.

Tankar om systemledarskap togs upp med inspiration från en artikel från Harvard (länk). Ingen enskild aktör styr ett helt system, olika aktörer måste samverka för att gemensamt skapa förändring. En central del i detta är att hitta en gemensam ledstjärna. Forskarna vid Harvard formulerar det som att framgång bygger på samarbete – to go far, go together. Detta möte med centrala aktörer i svensk statlig förvaltning ser vi på Komet som ett första och positivt steg på vägen!

Text: Charlotte Hall, Komets kansli

Samtalet hölls den 9 januari, 2020. 

På bilden ovan ses (från vänster till höger) Jon Simonsson, Helena Lindberg, Clas Olsson, Anna Eriksson, Erik Nyberg, Martin Sparr, Annelie Roswall-Ljunggren, Phillipe Jolly och Gunnar Holmgren. Foto: Anna Fridén.