Förslag för snabbare tillståndsprocesser för elledningar

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) föreslår att regeringen startar ett försök för att snabba upp hanteringen av de tillstånd och ledningsrätter som behövs för att bygga ut det svenska elnätet. Att skapa bättre förutsättningar för ökad elektrifiering inom transport- och industrisektorn bidrar till Sveriges klimatomställning och till att stärka näringslivets konkurrenskraft.

För att ställa om till ett hållbart samhälle behöver stora förändringar göras och ny teknik snabbt komma på plats och användas. Genom att använda försök som arbets­metod kan arbetssätten inom offentlig förvaltning utvecklas samtidigt som nya tekniska lösningar introduceras.

Därför föreslår Komet att regeringen beslutar om ett myndighetsgemensamt försök. Syftet med försöket är att utveckla och samtidigt testa nya arbetssätt vid hantering av de tillstånd och ledningsrätter som behövs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Försöket ska bidra till att halvera tiden från det att behovet av en transmissions- eller regionledning konstateras tills den nya ledningen kan tas i drift.

I försöket ska myndigheterna utveckla ett arbetssätt som innebär en mer parallell och koordinerad hantering av tillstånd och ledningsrätter kopplade till minst tre utvalda projekt. Genom att utveckla arbetssätten samtidigt som de utvalda ärendena handläggs kan möjligheter för tidsbesparing både identifieras och verkställas. Förbättringar i arbetssätt föreslås även löpande införas i det ordinarie arbetet.

– ”Det är viktigt regeringen underlättar för försök med nya lösningar inom många områden och i hela landet. Det förslag om elledningar som Komet nu lämnar visar hur myndighets­gemensamma försök kan utformas, vilket vi hoppas kan ge inspiration till många fler” säger Jon Simonsson, Komets ordförande.

Komet föreslår att Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och berörda länsstyrelser tillsammans med Vinnova får i uppdrag att utforma och genomföra försöket. Även Svenska kraftnät bör uppdras att medverka i arbetet. Myndigheterna ska därutöver samarbeta med berörda kommuner och regioner och ta initiativ till en referensgrupp för dialog med regionnätsföretag och, vid behov, representanter från näringslivet.

Komet har tidigare föreslagit att regeringen skapar förutsättningar för ökad generell användning av försöksverksamhet. Förslaget om försök avseende elledningar, är ett exempel på hur ett myndighetsgemensamt försök kan utformas. Förslaget kan ge inspiration till att realisera tidigare nämnda generella försöksförslag och därmed främja försöksverksamhet inom en bredd av områden och i hela landet.

Här kan du läsa mer om: