Förslag för att stärka internationellt kunskapsutbyte

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) föreslår att regeringen initierar en process för att ansluta Sverige till Agile Nations, ett initiativ som främjar innovation inom offentlig och privat sektor samtidigt som medborgare och miljön värnas.

Komet ser värde i att Sverige deltar i ett internationellt samarbete kring för­valtning och regelverk för att höja kunskapen och skapa miljöer där nya lösningar kan utvecklas och få spridning. Ett sådant samarbete kan stimulera de som arbetar med innovation att förstå och förhålla sig till regler och regelverk, men även att de som arbetar med policy och regelverk kan stärka sin kunskap om innovation och nya lösningar.

­— Vi ser också att Sverige kan bidra till andra länders kunskap avseende ansvarsfull innovation och därigenom verka för global hållbar utveckling med grund i Agenda 2030, säger Jon Simonsson, Komets ordförande.

Sju länder har tagit initiativ till det internationella samarbetet Agile Nations. Samarbetet avser att främja innovation inom offentlig och privat sektor samtidigt som medborgare och miljön värnas. Som grund för initiativet har länderna formulerat en avsiktsförklaring till vilken andra intresserade länder även kan ansluta sig.

Intresserade länder uppmanas att delta som observatörer i arbetet med ett eller flera pågående projekt innan en formell ansökan om anslutning till Agile Nations görs. Komet föreslår nu att ett svenskt deltagande som observatör prioriteras och att en ansökan om medlemskap lämnas i april nästa år.

De sju länder som har tagit initiativ till avsiktsförklaringen om Agile Nations är Danmark, Italien, Storbritannien, Kanada, Japan, Singapore och Förenade Arabemiraten. För närvarande administreras initiativet av Storbritannien.

Ytterligare läsning

OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektor, Declaration on Public Sector Innovation. Deklarationen, inklusive kommentarer från svenskt perspektiv, beskrivs i publikationen Komet kommenterar 2020:06  

Agile Nations Charter, 25 November 2020.

Nations Sign First Agreement to Unlock Potential of Emerging Tech – OECD