Komets slutbetänkande – Förnya taktiken i takt med tekniken

Den 13 december lämnade Komet över sitt betänkande till regeringen genom Sara Modig och Natasa Ristic Davidson, statssekreterare för energi- och näringsministern respektive civilministern. Betänkandet innehåller förslag för en ansvarsfull, innovativ och samverkande förvaltning.

– Vi är stolta över att regeringen tagit vidare så många av våra tidigare förslag. I vårt slutbetänkande föreslår vi nu fyra nya insatser. De kommer att skapa bättre förutsättningar för regeringen och statsförvaltningen att konkret hantera de komplexa samhällsutmaningarna som vi står inför, säger ordförande Jon Simonsson.

I vissa fall kan en del av svaren för att hantera samhällsutmaningarna vara innovation inklusive användning av ny teknik, eller att befintlig teknik används på nya sätt eller i ny skala. Det kan handla om att i större omfattning använda elektrolys för att producera vätgas till industrin, att utveckla blockkedje- och kvantdatorteknik, kommunikations- och databehandlingslösningar eller att utnyttja molntjänster och artificiell intelligens.

Komets internationella utblickar, enkäter, djupintervjuer, analyser och insamling av regelhinder under fyra år visar på att det finns en otaktsproblematik inom flera olika teknikområden. Statsförvaltningens policyutveckling hinner helt enkelt inte med i teknikens snabba tempo och det kan exempelvis resultera i inaktuella regelverk, tröga arbetssätt för tillståndshantering och problem för förvaltningen att hantera tvärsektoriella frågor.

Förvaltningen behöver ha kunskap om ny teknik och förmåga att hantera komplexa lösningar för att ta fram regler och annan policy som stödjer teknikutvecklingen och samtidigt förhindrar att den får negativa effekter på människor och samhälle. Förvaltningen behöver också vara redo att hantera det som ännu inte är känt, det vill säga ha en förmåga att hantera nya idéer och lösningar, oavsett vilka de är och vilken teknik de utgår ifrån.

Ny teknik och andra innovationer kan, utöver att bidra till lösningar på nutidens problem, leda till nya affärsmöjligheter och konkurrenskraftiga företag som bidrar till en god ekonomisk tillväxt i Sverige. För att påbörja en förändringsresa mot ett samhälle där förvaltningens taktik går mer i takt med tekniken, föreslår Komet att regeringen:

  • Skapar en Samverkansaccelerator för effektivare samarbete kring tvärsektoriella frågor. Det kan handla om att tillstånd för elledningar, vindkraft eller vätgas hanteras på nya parallella och snabbare sätt med bibehållen rättssäkerhet. Eller att snabbare reda ut vilken myndighet som tar täten för att hantera en ny typ av tvärsgående lösning.
  • Påbörjar en stegvis utveckling av kommittéväsendet. Till exempel genom att testa mer löpande och långsiktiga utredningar som snabbare kan leverera högkvalitativa författningsförslag. Eller att proaktivt ta höjd för ny teknik och att möjliggöra försöksverksamheter i utredningar.
  • Startar ett utvecklingsprogram inom förvaltningens nav – Regeringskansliet – för att öka förmågan till innovation, samverkan och helhetssyn. Till exempel genom att höja förståelsen för ny teknik, utveckla strategisk styrning och pröva mer innovativa arbetssätt.
  • Säkerställer kunskap om ansvarsfull utveckling och införande av ny teknik. Genom att exempelvis öka användningen av webbverktyget www.ansvarsfullteknik.se

Vi hoppas att förslagen ska skapa nytta här och nu, samtidigt som de hjälper till att påbörja en långsiktig förändringsresa inom statsförvaltningen.