Europeiska rådet vill främja försöksverksamhet – EU kommissionen uppmanas ta arbetet vidare

Regulatoriska sandlådor och experimentklausuler som verktyg för bättre lagstiftning.

Europeiska rådet antog i november 2020 en uppsättning slutsatser om vikten av regulatorisk försöksverksamhet (eng regulatory sandboxes) och experimentklausulers roll i ett innovationsvänligt, framtidssäkrat, hållbart och motståndskraftigt EU-regelverk.

Rådets arbete och slutsatser stärker de förslag som Komet lämnat om att Sveriges regeringen bör ta ett tydligt ansvar för, och agera drivande i frågor, som rör försök. Regeringen bör utarbeta en strategi med en tillhörande handlingsplan som främjar en ökad användning av försök i hela landet samt även tillsätta en kommitté med uppdrag att hantera regelhinder som hämmar försök avseende nya lösningar.

Enligt europeiska rådets pressmeddelande definieras regulatoriska sandlådor som konkreta ramar som genom att tillhandahålla ett strukturerat sammanhang för experiment gör det möjligt att i förekommande fall i en verklig miljö testa innovativa tekniker, produkter, tjänster eller metoder (för närvarande särskilt i samband med digitalisering) under en begränsad period och i en begränsad del av en sektor eller ett område som står under myndighetstillsyn för att säkerställa att det finns lämpliga skyddsåtgärder.

Experimentklausuler, som ofta är den rättsliga grunden för regulatoriska sandlådor, definieras som rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för de myndigheter som ska genomföra och upprätthålla lagstiftningen att från fall till fall utöva viss flexibilitet när det gäller att testa innovativa tekniker, produkter, tjänster eller metoder.

I slutsatserna konstaterar rådet att regulatoriska sandlådor kan erbjuda betydande möjligheter för innovation och tillväxt för alla företag, särskilt små och medelstora företag, inklusive mikroföretag liksom nystartade företag inom industri, tjänster och andra sektorer.

Rådet uppmanar därför EU kommissionen att fortsätta överväga användningen av experimentklausuler vid utarbetande och översyn av lagstiftning, och att utvärdera användningen av experimentklausuler. Slutligen uppmanas EU kommissionen att lägga fram resultaten av utvärderingen under första halvåret 2021, följt av praktiska rekommendationer för eventuell framtida användning av regulatoriska sandlådor och experimentklausuler på EU-nivå under andra halvåret 2021.

Europeiska rådet är den EU-institution som fastställer Europeiska unionens allmänna politiska riktning och prioriteringar. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer plus Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande.

När det bedöms att försök behöver en särskild reglering för att få genomföras används ordet försöksverksamhet i svenska lagar och förordningar. Lagar och förordningar om försöksverksamhet är vanligtvis tidsbegränsade och ska följas av en utvärdering. Med denna betydelse utgör försöks­verksamhet ett verktyg för regelutveckling.

Läs mer!

Europeiska rådets slutsatser: Regulatory sandboxes and experimentation clauses as tools for better regulation

Komets rapport med förslag till regeringen: Försök!