“Vi kan vara ett innovationsland även när det gäller klimatomställningen”

Ledare från hela världen samlades i Glasgow för FN:s klimatkonferens. På agendan stod frågor om hur olika sektorer behöver ställa om för att vi ska ha en chans att minska människans negativa avtryck på klimatet. Komets huvudsekreterare Anna Fridén ställer sig frågan om nya arbetssätt för regelutveckling kan bidra till att rädda klimatet?

Sverige hamnade på plats två vid FN:s mätning av innovativa länder i världen 2020, vilket innebär att andra länder vänder blickarna mot Sverige. Anna Fridén menar att det ger oss möjlighet att vara ett föregångsland för andra.

– Vi kan vara ett innovationsland även när det gäller klimatomställningen och visa att det finns lösningar. Det är vi också på god väg att göra.

FN har i flera sammanhang pekat ut att ny teknik är en del av lösningen för att hantera klimatutmaningen, men det finns risk att arbetet med regelutveckling inte hinner med i teknikens höga tempo. Komet har tidigare gjort bedömningen att detta kan innebära risker för individer, samhälle och miljö. Frågan vi ställer oss är om nuvarande arbetssätt för att utveckla regler är tillräckligt effektiva för att på ett ansvarsfullt sätt främja ny teknik?

– För att ställa om och kraftigt minska våra fossila utsläpp så behövs nya lösningar. Ny teknik är en del av lösningen, och hur vi lever och verkar är en annan. Det behövs också nya arbetssätt inom det offentliga, exempelvis måste utveckling av regler och våra tillståndsprocesser bli effektivare.

Komet har undersökt Sveriges sätt att arbeta med regelverk och dess processer och identifierat fem övergripande problem. Problemen pekar bland annat på att nuvarande arbetssätt och regler inte är anpassade för att möta samhällets i övrigt höga förändringstempo. Resultaten finns beskrivna i en rapport (länk).

Utforskar cirkulär modell

För att hantera denna problematik har Komet börjat diskutera en mer cirkulär modell för regelutveckling. I modellen inkluderas momenten; initiativ, utredning, beslut, implementering och utvärdering.

I varje moment finns koppling till utvecklingsarbete som inkluderar arbetssätt som underlättar samarbete och kunskapsöverföring mellan flera olika aktörer och yrkesgrupper. Det behövs kompetens inom exempelvis teknik, juridik, eko­nomi, psykologi samt organisations- och arbetsledning för att undersöka och förstå vilka behov och möjligheter det finns i samband med regelutveckling.

– Jag tror att vi behöver arbeta mer med att följa upp och utvärdera hur befintliga regler fungerar i verkligheten. På så sätt kan vi öka kunskapen om när reglerna blir ett hinder eller om de ger möjligheter för ny teknik och hållbara lösningar för klimatet.

Elektrifieringen – en del av omställningen

En av dagarna under FN:s klimatkonferens tillägnades energiomställningen. Den innefattar bland annat en ökad elektrifiering inom både industrin och för transporter. Elektrifieringen innebär ett ökat tryck på elledningarna i såväl Sverige som resten av världen. De behöver både byggas ut och förstärkas, vilket innebär att nya tillstånd behöver utfärdas.

Komet lade under våren 2021 fram ett förslag om att uppdra berörda myndigheter att testa nya arbetssätt att korta tiden för tillståndsprocesserna. Regeringen beslutade under hösten att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ta täten i ett sådant samverkansprojekt. De hänvisade till Komets förslag.

– Idag tar tillståndsprövningen lång tid, men den är viktig för att säkerställa en ansvarsfull utbyggnad av elnätet. Uppdraget handlar om att både utveckla arbetssätten samtidigt som några utvalda ärenden handläggs. På så sätt kan möjligheter för tidsbesparing både identifieras och verkställas, säger Anna Fridén, huvudsekreterare på Komet.

Fortsatt samtal om klimat och regler

För att fortsätta samtala om teknik, regler och klimat bjuder Komet i samarbete med Vinnova in till ett digitalt öppet samtal om regelutvecklingens roll för klimatomställningen. Det digitala evenemanget kommer att vara online den 30 november klockan 8:00-8:40.

Samtalets upplägg: 20 minuters paneldiskussion med Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige, Rikard Jermsten från Konkurrensverket och ledamot i Komets kommitté samt Helene Hellmark Knutsson som är landshövding i Västerbottens län. Under paneldiskussionen finns möjlighet att skicka in diskussionsfrågor som kommer att diskuteras under återstående 20 minuter.

Låter detta spännande? Anmäl dig genom att klicka här.

Vi ser fram emot ett spännande samtal!