“Vårt uppdrag måste vi göra tillsammans med andra”

”Tillsammans gör vi samhället möjligt: enkelt, rätt och tryggt för alla”, är de inledande orden i Skatteverkets strategiska inriktning. Komet har intervjuat generaldirektör Katrin Westling Palm för att ta reda på hur samverkande myndigheter och ett horisontellt ledarskap kan bidra till att möta framtidens teknologier och utmaningar.
Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm. Foto: Skatteverket/Fialotta Bratt

– Myndigheters uppdrag gällande innovation och utveckling ska baseras väldigt mycket mer på dem vi är till för. Om regeringen ger uppdrag inom ett visst område som förutsätter att myndigheter ska samarbeta, så ska vi ta ett ’utifrån och in-perspektiv’ för att se och förstå mottagarens behov, säger hon.

Enligt en intern undersökning publicerad i Skatteverkets årsrapport 2020 har människors tillit till Skatteverket ökat de senaste åren. Anledningen till detta menar Katrin Westling Palm beror på myndighetens strävan att arbeta horisontellt, vilket i denna kontext innebär att tillsammans arbeta för att främja den allmänna nyttan snarare än individuella prestationer.

– Det viktigaste är inte att Skatteverket eller att jag som generaldirektör syns. Vi finns ju inte till för oss själva, utan måste komma ihåg den uppgift som vi har. Det är vi som chefer som måste ta ansvar att både lyfta enskilda medarbetare men framförallt visa vad vi som myndighet kan åstadkomma tillsammans, säger hon.

Samarbetet centralt för att utföra uppdrag

Komets arbete syftar till att skapa goda förutsättning för stärkt konkurrenskraft och en hållbar utveckling i samband med spridning av ny teknik. En samverkande förvaltning är ett av Komets arbetsområden för att uppnå detta. Katrin Westling Palm ser också samarbetet myndigheter emellan som självklart för att Skatteverket ska kunna utföra sitt uppdrag.

– Väldigt mycket av vårt uppdrag måste vi göra tillsammans med andra. Eftersom många myndigheter är i behov av den information Skatteverket har så arbetar vi intensivt för att skapa möjlighet att dela informationen, säger hon.

Katrin Westling Palm menar att det även krävs en förändring av registerlagar och andra regelverk för att myndigheter i sin tur ska kunna dela uppgifter med varandra på ett tryggt sätt. Behovet av att utveckla arbetssätten för regelutveckling har bekräftats i samband med Komets undersökningar som presenteras i kunskapsrapporten ”Teknik och regelutveckling i takt”. Vi frågade därför om generaldirektören har några egna funderingar kring vad hon anser vore värdefullt för Komet att arbeta med framöver.

– Komet kan bidra till det horisontella perspektivet och sätta medborgare och företagare i förarsätet. Visa hur man skulle kunna göra och ge oss inspiration hur andra gör, genom att bland annat undersöka andra länders sätt att arbeta, säger Katrin Westling Palm.

Strävan efter en säker och effektiv identitetsförvaltning

Hon menar att det horisontella ledarskapet kommer att stå i centrum och vara av största vikt oavsett hur mycket teknik som kommer att användas i framtiden. Vidare ska tekniken vara en brygga i Sveriges övergång till så kallad ”identitetsförvaltning”.

– Jag är angelägen att vi använder ny teknik och innovation, det kommer att hjälpa oss att få styr på identitetsförvaltningen i Sverige. Då kan man faktiskt kan få bukt med identitetsfusk som idag är ett stort problem, säger hon.

Biometri är en viktig del i implementeringen, vilket innebär bland annat AI-lösningar som skapar igenkänning av individer genom olika data. Identifikationen kan exempelvis innebära ögonigenkänning, men även andra biometriska uppgifter för att säkerställa identitet.

– Allt det digitala i framtiden bygger på säkra identiteter. Det är en så viktig del i nästa steg i teknikutvecklingen. Vi myndigheter måste bli effektiva samtidigt som människor ska fortsätta att lita på oss, säger hon.

Ett exempel på behovet av helhetsperspektiv inom offentlig sektor rör samarbete mellan myndigheter på både horisontell och vertikal nivå. I samtal mellan Komet och Katrin Westling Palm berättar hon om den centrala roll som kommuner och regioner har för Skatteverkets arbete – och vice versa.

Komet har i sitt arbete lyft att offentliga aktörer lättare måste kunna samarbeta till nytta för ett hållbart helhetsperspektiv. Detta kräver utvecklade regelverk samt förändrad styrning och uppföljning. Läs gärna mer om Komets helhetsmodell som förklarar och motiverar vårt arbetsspår samverkande förvaltning.

Emma Nilsson, kommunikatör för Komet.