Test av nya arbetssätt för den gröna omställningen

Bra modeller för samverkan och effektivisering av tillståndsprocesser pekas ut som viktiga delar i den gröna omställningen. Komet har därför testat samverkan mellan ett trettiotal myndigheter inom Dialogforum för tillståndsprocesser.

En majoritet av riksdagens partier har pekat på vikten av en klimat- och grön omställning och regeringen uttalade i november 2021 en ambition att öka takten i detta arbete.  Näringslivet är en avgörande del av lösningen och staten, genom offentliga processer och regelverk, behöver skapa förutsättningar för företagens arbete med innovation och gröna lösningar.

– Vi ser en enorm innovationskraft hos svenska företag. Sällan har så många idéer och tekniska innovationer presenterats. Regeringen och den statliga förvaltningen måste finnas där och tillsammans med näringslivet ta stegen mot omställningen till ett fossilfritt samhälle senast 2045. En avgörande förutsättning för det är att tillståndsprocesserna är både effektiva och rättssäkra, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Både Nationella innovationsrådet, under ledning av statsministern, och samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning har pekat på effektivisering av tillståndsprocesserna som en viktig åtgärd. Enligt det förvaltningspolitiska målet, som beslutades av riksdagen år 2010, ska statsförvaltningen vara innovativ och samverkande. Detta är särskilt viktigt i relation till risker och möjligheter med den snabba samhälls- och teknikutvecklingen.

Mot denna bakgrund initierade Komet ett Dialogforum för tillståndsprocesser med deltagande av chefer för ett trettiotal myndigheter med relevans för grön omställning. Arbetet i forumet bestod av två delar:

  1. Samverkan och utbyte av kunskap primärt kring utvecklade tillståndsprocesser.
  2. Identifiering av prioriterade områden där det är angeläget att snabba upp och effektivisera prövnings- eller tillståndsprocesserna i konkreta pilotprojekt. Inom dessa områden formuleras myndighetsgemensamma uppdrag som möjliggör att berörda myndigheter tillsammans kan utveckla och testa nya arbetssätt.

Inspelen från myndighetscheferna gav ny kunskap kring samverkan och behov av utvecklad tillståndshantering på förvaltningsövergripande nivå och kunde delas in i fyra arbetsspår.

  • Kompetensdelning: Hitta arbetsformer för kollektivt lärande och skapa tillgång till utvecklingskompetens.
  • Möjliggöra försök: Klargöra vad som kan underlätta för myndigheter att starta och driva testverksamhet tillsammans.
  • Arbetsgrupper för kunskapsuppbyggnad: Fördjupat arbete inom specifika områden för att bygga kunskap tillsammans.
  • Tillståndspiloter: Förslag till regeringen om ytterligare piloter där arbetssätten för effektiva tillståndsprocesser testas samtidigt som verkliga ärenden handläggs.

Även om samverkan är en viktig pusselbit i arbetet med att åstadkomma omställning pekade några myndigheter på utmaningar. Alla berörda aktörer har till exempel inte samma behov av samverkan eller finner den inte lika angelägen. Det kan därför finnas behov av någon form av stöd, morot eller katalysator. Samverkan bör dessutom ske kring konkreta och angelägna frågeställningar.

Ett flertal deltagare pekade på den ökade konkurrensen om marken och behovet av en förbättrad och mer utvecklad samhällsplanering, som inbegriper nya arbetssätt på nationell nivå för att stödja regionala och kommunala myndigheters arbete med att väga olika intressen mot varandra. Deltagarna lyfte även vikten av att föra vidare kunskapen från redan genomförda pilotprojekt. Länsstyrelsernas nyckelroll i arbetet med effektiva tillståndsprocesser lyftes av ett flertal myndighetschefer som underströk att det behövs tillföras resurser för detta arbete.

 Komet har tidigare erfarenhet av att analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till effektiva tillståndsprocesser. Komet föreslog bland annat i mars 2021 att regeringen skulle genomföra ett försök för att snabba upp hanteringen av de tillstånd och ledningsrätter som behövs för att bygga ut det svenska elnätet. Läs mer

Som ett resultat av dialogen och myndighetschefernas förslag arbetade Komet fram två konkreta förslag till regeringen:

Deltagande myndighetschefer konstaterade också att vi behöver resurseffektiva systemlösningar för att ställa om och att detta ofta inkluderar flera teknikområden som skär över myndigheternas traditionella ansvarsområden och regelverk. Ny teknik och andra nya lösningar utmanar myndigheter i deras tillstånds- och tillsynsarbete, och ställer krav på ökad kunskap, förståelse och samverkan. Vid det avslutande mötet i Dialogforum diskuterades om en ökad kompetensdelning kring ny teknik och innovation samt regelverk och utvecklade arbetssätt har potential att bidra till en mer enhetlig tolkning och tillämpning av regelverk, förkortade handläggningstider och möjliggörande av försöksverksamhet i hela landet.

Ett flertal myndigheter informerade om pågående samarbetsprojekt varav ett antal var formaliserade genom uppdrag från regeringen. Myndigheterna hade också hittat sätt att på eget initiativ samverka och dela kompetens kring aktuella frågor och pekade bland annat på att brist på finansiering och personella resurser i vissa fall kunde utgöra försvårande omständigheter.  Komet fortsätter att arbeta med frågan om samverkan och kompetensdelning, liksom möjliggörande av försök, under hösten 2022.

Vill du veta mer om de olika delmomenten i projektet Dialogforum för tillståndsprocesser? Klicka på länkarna nedan.

Läs mer om det första mötet

Läs mer om det andra mötet