RISE Färdplan för svensk industri engagerar Komet

”Digitaliseringen förändrar inte bara industrin – den påverkar i hög grad även människan och hur människan förhåller sig till tekniken. I takt med att tekniska föremål blir alltmer autonoma ändrar relationen karaktär, vilket ökar kraven på ett etiskt förhållningssätt i teknikutvecklingen. Etik – läran om rätt och fel – spås därför få en allt viktigare roll för industrins konkurrenskraft.”

Det skriver RISE i sin rapport Färdplan – Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft. Tillsammans med Teknikföretagen och Vinnova har RISE gjort en analys av den svenska industrins behov av kontinuerlig digitalisering, materialomställning, innovations- och transformationsförmåga samt kompetensförsörjning, i nuläget och 15 år framöver.

Arbetet med Färdplan – som presenterades vid ett event 6 maj – kommer ur regeringens tidigare samverkansprogram för uppkopplad industri och nya material. Min krönika lyfter slutsatser från Färdplan och beskriver hur Komet bidrar till att ta centrala frågor vidare.

RISE vill se lagstiftning som driver mot hållbara modeller

Nuvarande lagar, regelverk och samhälleliga mätetal är ofta anpassade för en linjär snarare än en cirkulär ekonomi, menar RISE. Andra barriärer är handelsavtal, otydligheter i regelverket för återbruk på EU-nivå eller olika landspecifika standarder och regler som motverkar en cirkulär affärsmodells potential till att skalas upp. RISE pekar på nödvändigheten i en revision av europeiska lagar och regler för att gynna mer cirkulära och hållbara lösningar.

Ska nya cirkulära affärsmodeller förverkligas behövs en förändringskultur som tillåter nya arbetssätt, ökad samarbetsförmåga och iterativa, lättrörliga metoder. Förmåga till innovation och transformation hos företag, offentlig sektor, men även utbildningssektorn, är nödvändiga för att tillgodose inhemska behov och bibehållen robust global konkurrenskraft, menar RISE.

Strukturellt resulterar denna utveckling i nya bransch- och sektoröverskridande samarbeten och nya ekosystem där företag, branscher och akademi möts på delvis nya premisser. Nya strukturer behöver genereras mellan etablerade aktörer och växande start-ups, tror RISE, som gärna ser marknadsanpassade testplattformar och demonstrationsanläggningar.

Sektorsöverskridande omregleringar behövs också, för att snabba upp tillståndsgivning för sådant som kan driva innovation och utveckling framåt, från mobilmaster till gruvbrytning. RISE menar också att det blir viktigt är investera i omvärldsbevakning, omvandlingsförmåga, ledarskap och etik, då transformationen till hållbarhet påverkar affärsmodellen.

Komet förbereder för framtidens teknikupptag

Kommittén för teknologisk innovation och etik, Komet, är en statlig utredning som drivs i en speciell form. I uppdraget ingår att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. Uttalat i Komets direktiv finns att arbetet ska bedrivas tvärsektoriellt.

RISE Färdplan ger oss på Komet energi och inspiration på flera plan och vi kan se att vi är redan är igång med flera av de frågor rapporten lyfter. Komet har förutsättningarna att ta några av nyckelfrågorna vidare.

Vi på Komet tar fram fakta, analyserar dem och sprider kunskap. Men de viktigaste verktygen för förändring kommer av att vi bjuder in till dialog och att vi har uppdraget att löpande lämna förslag till regeringen.

Vi träffar politiker och tjänstemän inom regeringskansliet och på strategiskt viktiga myndigheter för att samtala om samverkan, försök och förändring samt om den statliga förvaltningens roll för en ansvarfull utveckling.

Vi har även undersökt synen på teknikutveckling inom offentlig sektor och ställt frågor om etik och målkonflikter. Undersökningen visar att mer än hälften av de som svarat ser etiska utmaningar kopplade till teknikutvecklingen. Det är därför särskilt intressant att läsa att liknande frågor väcks inom industrin.

Till hjälp för den som utvecklar nya tekniska lösningar eller vill använda teknik på nya sätt arbetar vi på Komet just nu med att ta fram ett verktyg för ansvarsfull teknikutveckling. Tanken är att den som använder verktyget ska få hjälp att uppmärksamma, reflektera och agera utifrån etiska värden och hållbarhet.

Komet gjuter mod i offentlig sektor och förbättrar regler

Ett viktigt arbete Komet driver är att främja försök som utvecklingsmetod. Vi tror att den offentliga förvaltningen behöver släppa fram fler initiativ, och den tekniska innovation det kan leda till. Vi har snart ett färdigt betänkande på bordet. En rapport finns publicerad för dig som vill ta del av en kunskapssammanställning om försök för teknologisk innovation.

I dagarna tömmer vi också första posten i vår brevlåda för regelproblem. Brevlådan är en test av ett nytt arbetssätt och en möjlighet för den som sitter med de verkliga problemen att tala om det för oss. Kommittén prioriterar några regelområden att jobba vidare med, och förstås är målet att få till förbättringar.

Bland de förslag Komet lämnat till regeringen har förslaget att finansiera projekt kring proaktiv policyutveckling samt samverkans- och innovationsarbete hos regelgivande myndigheter redan förverkligats av regeringen. Därutöver har vi lämnat ett förslag om att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor i det svenska innovationssystemet samt ett förslag om en funktion för samordnat svar som tar emot frågor om tolkning och tillämpning av befintliga regelverk.

Komets uppdrag sträcker sig till och med 2021. Vi får säkert anledning att beröra fler av de tankar och arbetsområden RISE lyfter i sin Färdplan för svensk industri.

Avslutningsvis tar jag fasta på några rader ur Färdplan:

”Samspelet mellan människa och teknik är relativt obeforskat, och frågorna i ämnet är för närvarande fler än svaren. Men att etik kommer att få ökad betydelse, inte minst för AI-algoritmer och deras tillämpningar – på den punkten är industrin enig, liksom att frågan i allt högre grad hör hemma i styrelserummen.”

Det här är en krönika som summerar Färdplan – Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft, framtagen av RISE tillsammans med Teknikföretagen och Vinnova. Krönikan belyser hur Komet också jobbar med centrala frågor som Färdplan lyfter. RISE Färdplan grundar sig i regeringens förra samverkansprogram för uppkopplad industri och nya material och lanserades vid ett event 6 maj.

Texten är skriven av Stefan Hultquist.