Ny finsk strategi för offentlig förvaltning inspirerar

Så kan den offentliga förvaltningen reformeras! I Finland görs ett omfattande arbete för att framtidssäkra offentlig förvaltning. Komet bjöd in ledande finska och svenska förvaltningsprofiler till ett spännande samtal om en flexibel förvaltning där stat och kommun arbetar nära tillsammans.

Den finska regeringen lanserade innan jul en ny strategi för hela den offentliga förvaltningen. Strategin har utvecklats i nära och tillitsfullt samarbete mellan statsminister Sanna Marins regering och finska städer och kommuner.

Generaldirektörerna för Statskontoret och Ekonomistyrningsverket och VD för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffades den 25 januari på inbjudan av Komet för att lyssna till vad som händer i Finland och diskutera utvecklingen inom offentlig förvaltning. Från Finland medverkade bland annat Päivi Nerg, understatssekreterare för förvaltningspolitik vid Finansministeriet och ordförande för det projekt som utarbetat strategin.

Många skäl till att skapa en bättre och mer flexibel förvaltning

I Finland pågår en offensiv reformering av den offentliga förvaltningen. Den finska regeringen arbetar tillsammans med landets kommuner för att genomföra förändringarna. Redan från start ville politikerna hitta sätt för stat och kommuner att arbeta nära tillsammans.

– Det är nödvändigt med en bra dialog, säger Päivi Nerg. Att förstå varandra kräver viss ansträngning, eftersom man har lite olika språk.

Den finska regeringen ser flera skäl till att utveckla den offentliga förvaltningen, bland annat ökande tempo i digitaliseringen, att många invånare lämnar landsbygden och flyttar till städerna samt kommande pensionsavgångar bland tjänstemännen. Den ökade belastningen på de offentliga finanserna och att hålla ihop hela landet har varit några av drivkrafterna bakom strategin. Offentlig sektor behöver kunna göra mer, men med mindre resurser. Därför behövs en bättre och mer flexibel förvaltning, menar Päivi Nerg.

Samarbete i bred dialog stärker inflytande och demokrati

– Strategiarbetet har krävt mycket diskussion om balans mellan kontinuitet och förnyelse, berättar Eeva Kaunismaa, projektledare för  strategin. Arbetet att i bred samverkan ta fram strategin har varit värdefullt och utvecklande i sig, menar hon och tillägger att det har varit mycket givande att ha ett nära samarbete mellan stat och kommun.

– Vi funderade mycket över demokratins förutsättningar i diskussionerna under strategiarbetet, till exempel hur alla invånare ska kunna ta del av offentlig sektor på ett rättvist sätt, säger Eeva Kaunismaa. Ett viktigt moment var att välkomna synpunkter under arbetets gång. Under sommaren hölls en öppen konsultation där 700 synpunkter inkom, vilket var avsevärt fler än förväntat. Synpunkterna har varit värdefulla och har i stor omfattning tagits tillvara i strategiarbetet.

Utvärdering ska göras efter två års implementering

Den finska strategin lyfter behovet av att skapa mer tvärsektoriella mål och att alla inom offentlig sektor tillämpar tankesättet ”Vi arbetar för Finland”. Behovet av smidigare och flexiblare arbetssätt i förvaltningen poängteras, liksom vikten av att systematiskt arbeta med försöksverksamhet. Att se till helheten och att få ett snabbare lärande är centralt. Strategin pekar även på värdet av aktivt utbyte av information mellan olika offentliga aktörer samt att planering av verksamhet inom offentlig sektor sker mer stegvis.

Nu implementeras strategin, något som kräver en hel del kommunikation. Bland annat görs en virtuell turné under våren för att diskutera insatser tillsammans med kommunerna. Även kunskapsuppbyggnad och nätverksarbetet är viktiga kompententer i att omsätta den tioåriga strategin till praktisk handling. En extern utvärdering kommer att göras 2023, då strategin funnits på plats i två år.

Mötesdeltagarna var överens om att det var intressant och inspirerande att ta del av Finlands strategi för att utveckla offentlig sektor

Vid mötet diskuterades bland annat praktiskt samarbete mellan stat och kommun när man går från diskussioner till konkret handling. Dessutom lyftes hur incitament och risker bör hanteras och hur myndigheter och andra aktörer kan förmås engagera sig i strategin och dess aktiviteter. Även utveckling av förvaltningen i relation till behov av förändringar i lagstiftningen diskuterades.

– Den kulturförändring som sker inom Finlands offentliga sektor är inspirerande för Sveriges fortsatta arbete, menade Annelie Roswall-Ljunggren, Statskontoret.

– Vi är inne på liknande frågor även i Sverige, men den finska strategin knyter ihop frågor om utveckling av den offentliga förvaltningen på ett både modernt och visionärt sätt, säger Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket.

– Jag vill snabbt komma igång med något liknande även i Sverige, säger Staffan Isling, SKR.

Ett hjärtligt tack till finska Finansministeriet som så generöst delade med sig av erfarenheter och lärdomar!

På bilden ovan ses – från vänster till höger – understatssekreterare Päivi Nerg (Finansministeriet, Finland), ordförande Jon Simonsson (Komet), VD Staffan Isling (SKR), GD Annelie Roswall-Ljunggren (Statskontoret) och GD Clas Olsson (ESV). Foto från finska Statsrådet respektive de svenska myndigheternas presstjänster.

Vid mötet medverkade även Eeva Kaunismaa, Jukka Erikkilä och Emma Terämä (Finansministeriet, Finland), Martin Sparr (ESV), Erik Nyberg (Statskontoret) samt Anna Fridén och Charlotte Hall (Komet).

Läs mer om…
… Finlands strategi för reformering av den offentliga förvaltningen – länk
… utveckling och innovation inom finsk och svensk riksrevision – länk 
… tidigare samtal om statlig förvaltning – länk

Texten är skriven av Charlotte Hall, Komets kansli.