“Myndighetschefer efterfrågar utvecklad dialog”

Under Innovationsveckans sista dag presenterade Komet en ny modell för innovativ förvaltning. Representanter från Regeringskansliet, Statskontoret och Skatteverket medverkade under seminariet för att ge reflektioner. För att arbeta innovativt inom myndigheterna var tre aspekter viktiga: långsiktighet inom politik och förvaltning, förståelse för kulturen inom organisationen och utforskande av nya arbetssätt.

Samtalet inleddes med att Karl Westberg, kansliråd inom Regeringskansliet, resonerade kring innovation som begrepp och hur det tillämpas. Han berättade utifrån sina erfarenheter inom akademi och statlig förvaltning att innovation tenderade att sammankopplas med ”tillväxt”, vilket kunde verka begränsande i arbetet med frågan. Men på senare tid hade begreppet breddats.

– Om man tittar på 2000-talet och framåt så har innovationsbegreppet utvecklats i betydelse från tillväxt till mer fokus även på omvandling. Innovation är vägen till de nya lösningarna. Då behöver begreppet vara vidare än att bara omfatta tillväxtfrågor, sa Karl Westberg.

Mål som uppmanar till innovativt arbete upplevs som otydligt

Det förvaltningspolitiska målet uppmanar myndigheter att vara såväl innovativa som samverkande. Det har funnits sedan 2010 och har därmed överlevt flera mandatperioder med olika regeringskonstellationer. Under seminariet framkom dock att kunskapen, formerna och metoderna för att arbeta med dessa frågor ännu inte är tillräckligt utvecklade. Statskontoret publicerade år 2020 en rapport som sammanfattade hur styrningen ser ut utifrån målet.

– Det vi ser är att det är svårt att härleda det här målet. Myndigheterna behöver själva jobba för att fylla det med innehåll. Det som myndighetscheferna efterfrågar är till exempel en utvecklad dialog med Regeringskansliet för att prata om målets innehåll och väga dess olika delar mot varandra, sa Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Tydligare uppföljning på det förvaltningspolitiska målet och även att kunna testa nya lösningar beskrevs av flera som nödvändigt för att kunna arbeta innovativt. Under seminariet påtalades även vikten av att utveckla metoder och förståelse för vad det innebär att vara en innovativ och samverkande förvaltning.

Tydlig styrning krävs för att främja samarbeten

Det verkar finnas en samsyn om att det är enklast att jobba med innovation inom en sektor. Utmaningar och nya lösningar som skär tvärs över sektorsgränserna är svårare att hantera. För att få till sådana samarbeten krävs tydligare styrning från regeringen. Det måste finnas en klarhet kring mål och vad som ska uppnås samt en överenskommen ansvarsfördelning mellan berörda aktörer.

Skatteverket har gjort en strategisk och lång resa genom digitalisering och kundfokus, och fortsätter nu resan mot större helhetsperspektiv med bibehållet stort förtroende hos såväl privatpersoner som företagare. Det kräver användning av nya oprövade lösningar och initiativ och då är det svårt att med säkerhet förutspå vad resultatet blir. Det finns en rädsla hos myndigheterna att göra fel och att förtroendet för myndigheterna därmed minskar.

– Det är viktigt att alla på Skatteverket förstår vilka de finns till för. Vi har inom organisationen format innovationsteam som haft övergripande uppdrag att sätta ljus på samverkan och utveckling, sa Katrin Westling Palm, generaldirektör på Skatteverket.

Vikten av att arbeta långsiktigt och tillitsbaserat

Politiskt kortsiktiga mål och detaljerad styrning är hämmande för en innovativ förvaltning. Fokus behöver i stället läggas på en långsiktig och tillitsbaserad styrning. Myndigheter behöver öka användningen av utforskande arbetssätt som skapar möjlighet till vidare utvecklingen samtidigt som det höga förtroendet hos allmänheten värnas. För att lyckas med denna balansövning krävs kultur och ledarskap inom myndigheten samt tydliga och gemensamma mål att arbeta mot.

Genom nya arbetssätt, gemensamma mål och långsiktighet kan Komets modell med de fyra hörnstenarna användas för att nå det förvaltningspolitiska målet om innovation och samverkan.

Se hela samtalet här