”Länsstyrelserna har en nyckelroll”

Andra mötet i Komets initiativ Dialogforum för tillståndsprocesser gick av stapeln i den 22 mars. Myndighetschefer och andra representanter medverkade för att identifiera möjliga samarbeten och utbyta erfarenheter. Områden för piloter och fyra arbetsspår för vidare samarbete diskuterades.

En representant från en kommun var inbjuden att inleda mötet genom att berätta om deras arbete med tillstånd i samband med en företagsetablering. Företaget hade, inom loppet av ett år, både ansökt och fått tillstånd att projektera en fabriksanläggning för storskalig tillverkning i kommunen. Vad var det som gjorde att processen gick så snabbt?

– Samordning, tydlig målbild och ansvarsfördelning mellan aktörer samt en klar tidsplan var avgörande, berättade kommunrepresentanten.

Vidare kom instämmande inspel från representanter inom energiområdet. Även vikten av att beakta systemperspektivet och att därmed också förstå att en utvecklad, nationell, regional och lokal samhällsplanering är viktiga komponenter i omställningsarbetet påtalades.

Nationellt grepp om samhällsplanering
I diskussionerna kom Miljömålsrådets nyligen lämnade förslag ”Ramverk för nationell planering” på tals. Förslaget syftar till att ta ett nationellt, statligt grepp om samhällsplaneringen genom samarbeten mellan länsstyrelser, kommuner och staten. Länsstyrelserna ges en samverkande och viktig roll i detta ramverk, konstaterade flera av mötesdeltagarna. ”Länsstyrelserna har en nyckelroll”, var ett uttryck som uttalades samt att de behöver mer resurser för att hantera sitt uppdrag.

Inför mötet skickade Komet ut två olika enkäter för att låta deltagande myndighetsrepresentanter bidra till att välja relevanta områden för tillståndspiloter. Energi och vindkraft samt handläggning av miljötillstånd var de områden som påtalades ha störst behov av piloter.

Fyra arbetsspår i fortsatt arbete
Elproduktionsanläggningar, vattenbruk samt handläggning av miljötillstånd var några områden som påtalades ha stort behov av piloter. Vad Komet kunde konstatera efter sammanställningen av enkätsvaren var att vissa områden är i behov av en kunskapsuppbyggnad innan det går att utforma ett konkret pilotprojekt. Under mötet presenterade därför Komet att det fortsatta arbetet inom Dialogforum för tillståndsprocesser kan ske i fyra arbetsspår:

  • Tillståndspiloter: Förslag till regeringen om ytterligare piloter där arbetssätten för effektiva tillståndsprocesser testas samtidigt som verkliga ärenden handläggs.
  • Möjliggöra försök: Klargöra vad som kan underlätta för myndigheter att starta och driva testverksamhet tillsammans.
  • Arbetsgrupper för kunskapsuppbyggnad: Fördjupat arbete inom specifika områden för att bygga kunskap tillsammans.
  • Kompetensdelning: Hitta arbetsformer för kollektivt lärande och skapa tillgång till utvecklingskompetens.

Flera av deltagarna uttryckte att de ser positivt på att Komet fortsätter arbetet inom ramarna för de fyra nämnda spåren.

Deltagande myndigheter vid mötet den 22 mars: Boverket, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet, Elsäkerhetsverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Trafikverket, Länsstyrelsen Norrbotten, Svenska kraftnät, Vinnova, Hav- och vattenmyndigheten, Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, DIGG, Post- och telestyrelsen, Kommerskollegium, SGU, Sjöfartsverket.

Läs mer om projektet här: