Integritet + Innovation = Mycket Viktigt!

Integritet och innovation behöver kopplas samman för att ny teknik ska kunna användas på ett ansvarsfullt sätt. De som arbetar med innovation och teknik måste förstå integritetsfrågor – och de som arbetar med integritet och dataskydd måste förstå innovation. Båda sidor har sina utmaningar och möjligheter. För att skapa verklig förståelse krävs såväl ödmjukhet som samverkan.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nyligen föreslagit att regeringen ska skapa förutsättningar för myndigheten att driva regulatorisk testverksamhet. Inom flera länder i Europa pågår försöksverksamhet inom dataområdet med så kallade regulatoriska testbäddar, där dataskyddsmyndigheter ger vägledning till innovatörer. Till exempel arbetar norska dataskyddsmyndigheten offensivt med detta, något som Komet tidigare har uppmärksammat. Jag tycker att Sverige bör lära sig av detta sätt att arbeta.

I november presenterade Komet förslag till statsministern och nationella innovationsrådet om hur regulatorisk försöksverksamhet kan främjas. Redan i mars föreslog vi regeringen att ge i gemensamt uppdrag till IMY och Vinnova att stärka kopplingen mellan integritetsskydd och innovation. Det är med glädje jag nu ser att IMY lyfter motsvarande behov till regeringen! Komet ser med spänning fram emot hur regeringen väljer att ta vidare frågorna.

Integritet och innovation behöver kopplas samman

Mina erfarenheter från Komets verksamhet gör att jag ser det allt mer angeläget att koppla ihop arbete med integritet och innovation inom alla samhällssektorer. Det har betydelse för utveckling av nya digitala lösningar inom hälso- och omsorgsområdet, för de smarta lösningar som påskyndar omställning till ett cirkulärt och fossilfritt samhälle och för trygg digitalisering av privata och offentliga tjänster.

Jag anser att det krävs ett både strategiskt och proaktivt arbete för att samhället ska kunna hantera innovation och integritet. Offentliga, likväl som privata, aktörer måste förstå den snabba utvecklingen. De måste också ha mod och möjlighet att försöka med nya lösningar. Dessutom måste förändring av regelverk och arbetssätt ske snabbt och stegvis.

Ökad kunskap och förmåga att hantera både innovation och integritet är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. Men för att lyckas måste vi alla öka tempot!

Teknikens möjligheter och utmaningar lyfts i integritetsskyddsrapporten

Regeringen gav år 2019 Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd. Vart fjärde år ska IMY rapportera den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som rör den personliga integriteten. Den första rapporten lämnades till regeringen den 28 januari i år.

IMY beskriver ett antal teknikområden som har stor betydelse för den personliga integriteten. Myndigheten menar att datadriven utveckling kan göra Sverige bättre rustat att möta samhällsutmaningar, till exempel inom miljö- och välfärdsområdena. Enligt IMY behövs konkreta åtgärder för att säkerställa att användning av data inte blir oetisk, olaglig eller inskränker mänskliga rättigheter.

På samma sätt som exponentiella teknologier rymmer integritetsrisker så är teknisk utveckling och innovation helt central för att utveckla morgondagens integritetsskydd, skriver IMY och menar att kunskapen om dataskyddsreglering behöver öka hos Sveriges innovationsaktörer. Därför anser myndigheten att regeringen bör skapa förutsättningar för IMY och Vinnova att genomföra riktade insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos privata och offentliga aktörer i det svenska innovationssystemet. Ökad dialog mellan IMY och innovatörer skulle ge myndigheten mer kunskap om teknikutvecklingens utmaningar. På så sätt skulle IMY kunna utveckla sitt stöd till de som arbetar med innovation.

Sverige har en ambitiös digitaliseringspolitik. Nu behöver den politiken kompletteras med lika konkreta mål och åtgärder för att säkerställa att utvecklingen är hållbar ur ett integritetsperspektiv, skrev generaldirektör Lena Lindgren Schelin i en debattartikel samma dag som rapporten lämnades till regeringen.

Jag anser att IMY nu behöver få bättre förutsättningar i relation till den snabba teknikutvecklingen att både skydda människors integritet och bidra till hållbar och innovativ användning av data som resurs.

Jon Simonsson, ordförande i Komet

  • Integritetsskyddsrapport 2020. IMY. Se särskilt förslagen sid 21 – länk
  • Växthus för data och innovation. Krönika om norska Datainspektionens arbeten med regulatoriska växthus – länk
  • Öppet samtal – tema integritet. Samtal från 2020 om integritet som nyckel för ansvarsfull teknikutveckling, där bland andra Lena Lindgren Schelin medverkade – länk
  • Försök! Rapport med förslag till regeringen. Komet beskriver 2020:23 – länk

Detta är ett inlägg i en serie artiklar och krönikor på Komets webbplats. Varje författare står personligen för textens innehåll.
Texten är skriven av Komets ordförande Jon Simonsson.