“Ett långsiktigt arbete, som inte löses från en dag till en annan”

Rätts- och expeditionscheferna från de flesta av departementen inom Regeringskansliet träffades den 13 maj  för att samtala om hur ny teknik påverkar statlig förvaltning – och vice versa.

Annica Sandberg, expeditionschef, och Johan Lundmark, rättschef (båda vid Näringsdepartementet), hade bjudit in till mötet. 

Samtalet inleddes med reflektioner från Kristina Svahn Starrsjö, ledamot i Komet och justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Hon lyfte särskilt problem som kan uppstå när regelarbete går i otakt med teknikutveckling. 

“Att utveckla förvaltningen och att få regelverk och teknik att gå mer i takt är ett långsiktigt arbete, som inte löses från en dag till en annan”.

Rikard Jermsten, ledamot i Komet och generaldirektör för Konkurrensverket talade om utmaningar och möjligheter för statliga myndigheter med grund i den snabba teknikutvecklingen.

Jon Simonsson, ordförande i Komet, berättade om modeller till gagn för utveckling av statlig förvaltning, samt om relevanta internationella initiativ och erfarenheter. 

Det gemensamma samtalet kom att handla om hur ny teknik påverkar arbetet med lag, förordning och föreskrift samt hur statlig förvaltning förhåller sig till en snabba utvecklingen. Exempel på frågor som kom upp var regulatorisk testverksamhet och hur utvecklingsarbete kan genomföras stegvis. 

På bilden ovan ses (från vänster till höger)  Johan Lundmark, Kristina Svahn Starrsjö, Jon Simonsson, Rikard Jermsten och Annica Sandberg. 

Bakgrund

Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar, däribland klimat och miljö, hälsa och digital omställning. Teknikutvecklingen kan bidra till att lösa samhällsutmaningar resurseffektivt, men samtidigt kan oklarheter i regelverk och andra förutsättningar för myndigheternas arbete hämma utvecklingen.

Komet har till uppgift att lämna förslag på hur man kan skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft, samtidigt som utveckling och spridning av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. Komet har under mer än tre år analyserat svenska utmaningar och kartlagt internationella initiativ.

Text: Charlotte Hall, Komets kansli