Dags att agera regeringen, säger riksrevisorn

Helena Lindberg är riksrevisor och känner en otålighet över att det tar en sådan tid att lagstifta vad det gäller ny teknik och digitalisering.

– Sverige ligger efter. Regeringen har ett stort ansvar här. Det behövs en kraftsamling på nationell nivå för att vi ska kunna dra nytta av ny teknik, inte minst i utvecklingen av våra egna verksamheter.

Jag träffar Sveriges riksrevisor Helena Lindberg i myndighetens lokaler på Östermalm i Stockholm. Helena Lindberg har haft flera tunga uppdrag inom statlig förvaltning, senast som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är väl insatt i hur staten fungerar.

Nya lagar och regler behövs

Vi behöver lagar och regler som förhåller sig till ny teknik och det har vi inte idag, menar Helena Lindberg:

– Jag är kritisk till den långsamma lagstiftningsprocessen. Nu är vi i ett läge där lagstiftningen urholkas, för att den tekniska och digitala utvecklingen skapar en annan verklighet. De värden som lagar och regler är tänkta att skydda, skyddas inte på samma sätt längre. Jag känner en oro för det.

Enligt Helena Lindberg är de hinder och möjligheter som ny teknik för med sig väl kända, och har tröskats igenom i både delegationer och kommittéer. Flera utredningar har gjorts.

– Regeringen måste agera. Det finns sedan lång tid tillbaka en förståelse i Regeringskansliet över problematiken. Vi ska självklart värna om offentlighets- och sekretesslagstiftningen men lagar och regler måste uppdateras nu för att kunna dra nytta av ny teknik.

Ny teknik är en väg mot effektivitet

Myndigheter har en skyldighet att genomföra sitt uppdrag på det mest effektiva sättet. Ny teknik är en viktig väg till effektivisering. Men många myndigheter sitter fast med gamla lösningar.

– Det gör att vi inte riktigt kan ta tillvara på den potential som finns i digitaliseringen, menar Helena Lindberg och fortsätter:

– Jag tror inte ledare inom offentlig sektor är rädda för digitalisering, jag tror generellt sett att vi är måna om att göra rätt och vara kostnadseffektiva. Men ny teknik kan vara kostsamt.

Riksrevisionen driver sedan två år ett digitaliseringsprogram för att effektivisera arbetsprocesser. Nu pågår till exempel ett projekt att med hjälp av en sökmotor och funktion för textanalys underlätta genomgången av skriftligt material, till exempel utskottsbetänkanden. Det gör att revisorer behöver läsa mindre material.

– Inom den finansiella revisonen behöver vi verkligen fundera på hur vi kan använda tekniken. Den frågan har inte legat högt på dagordningen, men nu känner vi att det bränner under fotsulorna, säger Helena Lindberg och ler.

Digitalisering måste vara säker

Vi ska inte vara naiva och tro att all ny teknik är bra. Det klassiska sättet att se på informationssäkerhet måste finnas där:

– Tillgänglighet, autenticitet, konfidentialitet och att underlag inte manipuleras är viktiga utgångspunkter. Det handlar om att gifta ihop digitaliseringen med säkerhetsarbetet, säger Helena Lindberg.

Att införa ny teknik kräver ledarskap

Det är inte ovanligt att medarbetarna känner ett motstånd mot ny teknik. Det kan finnas oro för att bli av med arbetsuppgifter och kanske till och med att förlora jobbet. Det handlar om förändringsledning, säger Helena Lindberg, och det är svårt:

– Vi som ledare har ett stort ansvar. Vi måste visa vägen, kunna förklara och sätta in det nya i sitt sammanhang. Ofta kan medarbetaren få mer intressanta och utmanande uppgifter när en maskin tar över tråkiga och repetitiva uppgifter. Osäkerhet skapar alltid rädslor och då måste man som ledare parera det, kommunikation är nyckeln.

En annan viktig uppgift för dagens ledare är att bygga broar mellan kompetenser. Vi kan inte låta tekniskt kunniga ensamma snickra ihop algoritmer utan vi behöver involvera jurister, beteendevetare och andra, menar Helena Lindberg:

– Jag själv vill vara en katalysator som ledare, ge en gnista och få saker att hända. Men man måste tänka sig för. Allt tar längre tid än man tror, så man måste beväpna sig med tålamod.

Samverkan är en förutsättning för utveckling

Samverkan mellan myndigheter lyfts ofta som en grundförutsättning för en snabbare dra nytta av digitalisering och ny teknik i offentlig sektor.

– Regeringen är glasklar med att myndigheter ska samverka, men som jag ser det finns flera målkonflikter. Dessa behöver sorteras ut för att myndigheter ska komma framåt vad gäller digitalisering. Det är svårt när vi sitter fast i ett föråldrat regelverk och när det råder stora oklarheter i vad man får eller inte får göra.

Vi har kommit till slutet av intervjun och jag frågar Helena Lindberg om det är något mer som hon vill ta upp:

– Det är så lätt att gömma sig bakom regelverket, men vi äger ju själva regelverket, så vi måste kunna ändra det!

 

Detta är ett inlägg i en serie artiklar och krönikor som publiceras här på www.kometinfo.se. Varje författare/intervjuad person står personligen för textens innehåll.

Texten är skriven av Marie Kofod-Hansen, frilansjournalist, som i februari 2020 träffade riksrevisor Helena Lindberg.

Foto: Riksrevisionen, Frida Ström