Dagens studenter – morgondagens medarbetare

Ragnar Turesson och Johan Kårestedt har tillsammans med fyra andra studenter på Handelshögskolan i Stockholm skapat en plattform för tvärvetenskapliga samtal. Målet är att studenter ska få möjlighet att göra sin röst hörd och få lämna perspektiv på frågor med koppling till de 17 globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Frågor som ofta involverar användning av nya tekniska lösningar och där hänsyn måste tas till ekonomiska, miljömässiga och etiska perspektiv.

– En del har ifrågasatt vår plattform och sagt att just studenter är väl inga specialister på hållbar utveckling och det är möjligt, men vi kan bidra med ett annat perspektiv som beslutsfattare efterfrågar, säger Johan Kårestedt.

Plattformen heter Student Impact Organisation (SIO) och vill medverka till att klyftan mellan studenter och beslutsfattare minskas och ett utökat samarbete ska komma till stånd. SIO arrangerar seminarier för studenter från hela Sverige och med olika akademisk inriktning. Seminarierna fokuserar på specifika ämnen med koppling till FNs globala mål för hållbar utveckling. Med hållbarhet avses här den breda definition som används inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål. I den breda definitionen ingår social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Till varje seminarium bjuds en eller flera aktörer in som arbetar med de globala hållbarhetsmålen på något sätt och som har intresse av att höra studenters synpunkter.

– Vår ambition är att samtala med beslutsfattare som arbetar med att forma framtidens samhälle. Genom att förbättra det tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbetet mellan studenter och beslutsfattare hoppas vi kunna vara med och forma ramen för en hållbar framtid, säger Ragnar Turesson.

– Vårt mål är att SIO ska fungera som ett generellt koncept för tvärvetenskapliga samtal. Det finns en bred palett av ämnen att ta upp, många med koppling till hållbarhet och etik, och det är ämnen som intresserar studenter, berättar Johan Kårestedt.

Komet

För att testa konceptet tog studenterna kontakt med Komet. Eftersom dagens studenter är morgondagens medarbetare spelar deras förmåga att överföra tvärvetenskaplig kunskap till näringsliv och samhälle en stor roll. Komet understryker att den snabba teknikutvecklingen ställer krav på tvärsektoriell kunskap och ser stora fördelar med att främja kompetens och erfarenhetsutbyte mellan och inom universitet och högskolor.

– Jag tror att plattformen kan hjälpa till att höja kunskapen hos studenter samtidigt som vi som redan är verksamma får möjlighet att ta del av studenternas tankar om både möjligheter och risker med nya lösningar och om framtidens samhälle, säger Anna Fridén på Komet.

Etiskt perspektiv

Ny teknik och innovationer är ofta till gagn för mänskligheten, men kan även medföra risker. Det är viktigt att universitet och högskolor visar på och uppmuntrar utveckling av ny teknik och nya affärsmodeller, men samtidigt lyfter behovet av att beakta ekonomiska, miljömässiga och etiska perspektiv, menar Anna Fridén:

– Lärosätena behöver ge studenterna kunskap och verktyg så att de i sitt yrkesliv kan vara med och ta fram ansvarsfulla produkter och tjänster.

Stort intresse från studenter

Intresset för SIOs seminarier har varit stort. Intresserade studenter kan anmäla sig till de olika seminarierna via plattformens hemsida.

Det första seminariet handlade om möjligheter och risker med (digital) övervakning.

– Intresset för att medverka var större än vad vi hade trott. När Sverige drabbades av Covid-19 kastades våra planer omkull, vi insåg att vi inte skulle kunna lägga upp våra seminarier som vi planerat.

– Men det blev nog i slutänden faktiskt ännu bättre än vi tänkt, flikar Johan in. Vi fick genomföra ett webbinarium istället. Med hjälp av en speciell funktion i Zoom delade vi in deltagarna i smågrupper (Breakout rooms). Det blev jätteintressanta diskussioner med väldigt aktiva deltagare och vi fick möjlighet att testa den digitala tekniken i ett skarpt läge, det blev en teknikdimension som vi inte räknat med från början. Det gjorde nog också att många studenter från andra håll i Sverige valde att delta, när ingen resa krävdes.

– Vi har fått så mycket positiv feedback från studenterna som deltog. Vi har tidigare haft seminarier på skolan där vi har diskuterat liknande ämnen, men då har det ofta inte blivit en lika bra diskussion, berättar Ragnar. Jag tror att studenter kan behöva ett forum där de inte blir bedömda hela tiden. Här kan deltagarna säga vad de tycker utan att det ligger till grund för något betyg.

Många ämnen

Många studenter är intresserade av teknik med koppling till sociala frågor, berättar Ragnar. Det finns många ämnen att diskutera. Målet är nu att hitta möjligheter och medel för att plattformen ska leva vidare.

­– Den generation som kommer att leva med de beslut som fattas idag är inte nog involverade. Ungas synpunkter tas inte med i beslutsprocessen. Det är i alla fall vår erfarenhet. Det bekräftas också i material från FN som vi tagit del av. Det vill vi vara med och ändra på, avslutar Ragnar och Johan.

 

Fakta om projektet

Initiativtagarna till Student Impact Organisation är:

Ragnar Turesson, Johan Kårestedt, Alexander Ekman, Anderas Olsson, Simon Jaukkuri och Timothy Fredin, alla studenter på Handelshögskolan i Stockholm.

Student Impact Organisation är ett projekt som har genomförts inom ramen för kursen Global Challenges på Handelshögskolan i Stockholm. Kursen är uppdelad i fyra delar och syftar till att utbilda studenterna om de globala utmaningar världen står inför. Den sista delen av kursen, som kallas expressing, är till för att eleverna ska använda de kunskaper de har fått från tidigare kurser genom att skapa ett eget projekt. Projektet, som kan vara praktiskt eller konceptuellt, ska bidra till att en eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål nås.

Detta är ett inlägg i en serie artiklar och krönikor som publiceras här på www.kometinfo.se. Varje författare/intervjuad person står personligen för textens innehåll.

Texten är skriven av Marie Kofod-Hansen, frilansjournalist, som har intervjuat Ragnar Turesson, Johan Kårestedt och Anna Fridén.